Be­slut om var­gen

Västra Nyland - - News -

SFP:s partidag be­slöt om rikt­lin­jer för par­ti­ets ar­be­te i varg­frå­gan.

QPar­ti­et ska ar­be­ta för att trös­keln för dis­pens att fäl­la var­gar som ut­gör en möj­lig risk för be­folk­ning­en sänks.

QVar­gen skall ly­da un­der bi­la­ga 5 i EU:s art- och ha­bi­tat­di­rek­tiv 92/43/EEG in­om alla Fin­lands re­gi­o­ner.

QTill­för­lit­lig räk­ning och upp­skatt­ning av varg­be­stån­det ska gö­ras och lo­kal­be­folk­ning­en ska ha möj­lig­het att ta del av ob­ser­va­tions­da­ta i re­al­tid.

QSFP vill job­ba för forsk­ning om vil­ka so­ci­o­lo­gis­ka och eko­no­mis­ka ef­fek­ter varg och varg­floc­kar ger i kul­tur­bygd.

Q

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.