SFP åter­val­de led­ning­en

Västra Nyland - - News - SPT-ARI SUNDBERG vnred@vastranyland.fi SPT-ARI SUNDBERG

om var­gob­ser­va­tio­ner.

– Det här är för­stås en helt ny si­tu­a­tion för po­li­sen ock­så. Det är sä­kert svårt att ve­ta hur man ska age­ra. Där­för mås­te de sät­ta upp rikt­lin­jer.

Borg sä­ger att män­ni­skor upp­le­ver att de­ras oro in­te upp­märk­sam­mas.

– Man märk­te i ut­skot­tet att folk bör­jar få nog. Nå­got mås­te gö­ras, det är tyd­ligt, sä­ger Ös­ter­dahl.

Borg sä­ger att folk är oro­li­ga och upp­le­ver att man in­te lyss­nar på dem.

– Och det här är ju in­te ba­ra ett pro­blem i Ös­ter­bot­ten. I Ny­land har man sam­ma si­tu­a­tion, sä­ger Borg.

An­na-Ma­ja Hen­riks­son åter­val­des en­häl­ligt till ord­fö­ran­de för Svens­ka folk­par­ti­et. Även par­ti­ets tre vice ord­fö­ran­den åter­val­des.

Svens­ka folk­par­ti­et åter­val­de vid par­ti­da­gen i Uleå­borg på sön­da­gen riks­dags­le­da­mot, vice hä­rads­höv­ding An­na-Ma­ja Hen­riks­son från Ja­kob­stad till par­ti­ord­fö­ran­de. Hon in­le­der där­med sitt tred­je år vid par­ti­rod­ret.

Till vice ord­fö­ran­den åter­val­des riks­dags­le­da­mot An­ders Ad­lercreutz från Kyrkslätt, po­li­ti­ces ma­gis­ter Sand­ra Ber­gqvist från Na­gu samt med­lem i Helsing­fors stads­full­mäk­ti­ge, po­li­ti­ces ma­gis­ter Sil­ja Bor­gars­dót­tir San­de­lin från Helsing­fors. I sitt tack­tal lo­var Hen­riks­son att SFP i fram­ti­den ock­så ska sy­nas mer på or­ter i det finsk­språ­ki­ga Fin­land. Hen­riks­son sä­ger att par­ti­et ska vin­na de val som nu kom­mer, näm­li­gen riks­dags­va­let, EU-va­let och det even­tu­el­la land­skapsva­let.

– Re­ge­ring­en bor­de nu in­se att tå­get för ett land­skapsval i ok­to­ber har gått, att det in­te går att hål­la det då, sa­de Hen­riks­son.

Hen­riks­son har se­dan ti­di­ga­re på­pe­kat att land­skapsva­let ti­di­gast kan hål­las i sam­band med riks­dags­va­let i april näs­ta år.

Pre­si­di­et åter­val­des en­häl­ligt ut­an mot­kan­di­da­ter.

FOTO: ARI SUNDBERG/SPT

SAMSYN. Johanna Borg (till väns­ter), och Mar­jo Ös­ter­dahl sä­ger att varg­stam­mens ök­ning är ett pro­blem som är ge­men­samt för he­la Svensk­fin­land.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.