Hangögrill med i tv-pro­gram

Västra Nyland - - News - JOHANNA LINDHOLM

Mo­ni­ka Sand­blom trod­de först in­te att det var sant när pro­du­cen­ten för tv-pro­gram­met Gril­lit hu­urus­sa ring­de och frå­ga­de om hon vil­le med­ver­ka i höst. – Jag sa­de ge­nast ja.

I det po­pu­lä­ra tv-pro­gram­met Gril­lit hu­urus­sa tar Sa­mi Hed­berg och hans film­team tem­pen på tra­di­tio­nel­la grill­ki­os­ker i Fin­land. Ut­gångs­punk­ter är att den fin­länds­ka gril­len re­pre­sen­te­rar en ho­tad mat­kul­tur och där­för lyf­ter man un­der be­sö­ken fram lo­ka­la spe­ci­a­li­te­ter.

För ett par må­na­der se­dan fick Mo­ni­ka Sand­blom, som se­dan 2017 dri­ver Mok­kis Stop-in i Hangö nor­ra, ett sam­tal av pro­du­cen­ten för se­ri­en.

– Det kän­des helt overk­ligt. Han sa­de att han hört gott om grill­ki­os­ken och und­ra­de om jag var in­tres­se­rad av att stäl­la upp. Jag be­höv­de in­te fun­de­ra länge, det är klart att jag stäl­ler upp. Det var häf­tigt att de tog kon­takt.

Sam­ti­digt fun­de­ra­de Sand­blom vad det var hon gett sig in på.

– Jag sa­de att min fins­ka in­te är per­fekt och tänk­te att jag gör bort mig helt. Men de sa­de att det in­te är nå­got pro­blem, Sa­mi kan ju li­te svens­ka. Men vi pra­ta­de nog fins­ka se­dan när in­sla­get fil­ma­des.

För­ra vec­kan be­sök­te film­tea­met Hangö. Ef­ter en kort in­tro­duk­tion om upp­läg­get gjor­de de si­na be­ställ­ning­ar.

– Jag re­kom­men­de­ra­de vår egen Stop in-bur­ga­re och Stop in ex­tra, Sa­mi tog en skink­bur­ga­re. De tyck­te ma­ten sma­ka­de bra. Ty­värr var det in­te så myc­ket kun­der då de var här, det ha­de va­rit ro­ligt om de fått pra­ta med dem.

Sand­blom sä­ger att hon in­te för- be­red­de spe­ci­ellt myc­ket inför be­sö­ket, för­u­tom ge­nom att stä­da och fixa bå­de ute och in­ne.

Hur tror du att pro­gram­met kom­mer att på­ver­ka för­sälj­ning­en?

– Jag hop­pas ju att det ger syn­lig­het och att folk blir ny­fik­na och kom­mer och hand­lar. Pro­gram­met vi­sas ju först i höst, så ef­ter det vet man. Men det var en ro­lig och po­si­tiv upp­le­vel­se.

Pro­gram­met gjor­des i Hangö och Ra­se­borg och även and­ra grill­ki­os­ker med­ver­kar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.