Om­de­bat­te­rat in­köp

Västra Nyland - - News -

Ett ar­be­te av skulp­tö­ren Karl Gun­nar El­f­gren som ock­så gjort bland an­nat Må­sar­na i Eke­näs, samt hjältegravs­mo­nu­men­ten i Ka­ris och Eke­näs.

QAr­ki­tek­ten Hil­ding Ekelund, som ri­tat stads­hu­set, fat­ta­de tyc­ke för sta­tyn un­der en ut­ställ­ning i Helsing­fors 1952 och fö­reslog in­köp för kö­pings­sty­rel­sen.

QS­ta­tyns av­sak­nad av klä­der samt stym­pa­de hö­gerarm väck­te viss de­batt bland be­sluts­fat­tar­na, men löf­te från en okänd do­na­tor om att stå för hälf­ten av in­köps­sum­man på 350 000 mark un­der­lät­ta­de in­köps­be­slu­tet.

QMot en er­sätt­ning på 75 000 mark kom­plet­te­ra­de El­f­gren sta­tyn med en nygju­ten hö­gerarm.

QSom den okän­da do­na­torn av­slö­ja­des se­na­re Hil­ding Ekelund.

Q

FOTO: AG­NE­TA SJÖBLOM

KARISSYMBOL VÄRD ATT VÅRDA. Ro­ger Lönn­berg, Jäxe Jäkälä och Henrik Lillqvist är ba­ra någ­ra av dem som del­ta­git i tal­kot kring Eu­ry­di­ke-fon­tä­nen i Ka­ris.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.