För­sam­lings­hem­met mil­jon­re­no­ve­ras

Västra Nyland - - News - PAAVO RANTALAINEN

Kyrkslätts för­sam­lings­hem tar­var en om­fat­tan­de re­no­ve­ring. Sam­fäl­lig­he­ten har ut­rett många al­ter­na­tiv, ett av dem är att ri­va bygg­na­den.

Ge­men­sam­ma kyr­korå­det vid Kyrkslätts kyrk­li­ga sam­fäl­lig­het fö­re­slår att den näs­tan 35 år gam­la bygg­na­den to­tal­re­no­ve­ras. Rå­det fat­ta­de be­slu­tet med rös­ter­na 9–2, mot­för­sla­get var att ri­va hu­set.

En sa­ne­ring och en 70 kvadrat­me­ter stor ut­vidg­ning av hu­set upp­skat­tas kos­ta 7,5 mil­jo­ner eu­ro. Sam­fäl­lig­he­ten mås­te fi­nan­si­e­ra pro­jek­tet näs­tan ute­slu­tan­de med lån.

För­sam­ling­ar­na har bli­vit tvung­na att skyn­da på sa­ne­rings­pro­jek­tet på grund av pro­blem med in­om­hus­luf­ten. Om­fat­tan­de un­der­sök­ning­ar har gjorts i hu­set och en­ligt dem kan man än­nu an­vän­da bygg­na­den som ar­bets- och sam­lings­plats.

Om man ba­ra ha­de gjort de nöd­vän­di­ga re­pa­ra­tio­ner­na för att åt­gär­da pro­ble­men med in­om­hus­luf­ten ha­de kost­na­der­na va­rit kring 1,7 mil­jo­ner eu­ro. Ock­så en stor ut­vidg­ning av för­sam­lings­hem­met har ut­retts. Tilläggs­ut­rym­men på 800 kvadrat­me­ter ha­de höjt pro­jekt­pri­set till över tio mil­jo­ner eu­ro.

För­sam­lings­hem­met blev fär­digt 1983. Bygg­na­den är pla­ne­rad av aka­de­mi­ker och ar­ki­tekt SAFA Ju­ha Lei­viskä som är en av de in­ter­na­tio­nellt mest kän­da fin­länds­ka ar­ki­tek­ter­na. Bygg­na­den har ar­ki­tek­to­niskt vär­de, så det kan va­ra svårt att få riv­nings­till­stånd för hu­set.

Sa­ne­ring­en av för­sam­lings­hem­met är den störs­ta in­ve­ste­ring­en för Kyrkslätts för­sam­ling­ar un­der de när­mas­te åren. Det är ge­men­sam­ma kyr­ko­full­mäk­ti­ge som fat­tar be­slut om pro­jek­tet. Re­no­ve­ring­en kun­de bör­ja hös­ten 2019 och den skul­le på­gå i kring två och ett halvt år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.