Aho­kas och Bl­om­roos vann i Väs­ter­by

Västra Nyland - - News - JESPER SUNDSTRÖM

Un­der vec­ko­slu­tet ord­na­des en hög­klas­sig fris­be­e­golf­täv­ling i Väs­ter­by i Eke­näs. Se­gern i herr­klas­sen gick till Vil­le Aho­kas me­dan Hen­na Bl­om­roos var bäst bland da­mer­na.

Det var nu den förs­ta del­täv­ling­en av fy­ra i årets upp­la­ga av Pro­di­gy Disc Pro Tour som av­gjor­des i Eke­näs. Täv­ling­en in­led­des i lör­dags och det he­la kul­mi­ne­ra­de ett dygn se­na­re. Där var det allt­så till slut Vil­le Aho­kas som seg­ra­de i herr­klas­sen. Jan­ne Hir­si­mä­ki – som för öv­rigt kas­ta­de nytt ban­re­kord med si­na 51 kast i den tred­je run­dan – blev tvåa. Las­si Ha­ku­li­nen tog hand om tred­je plat­sen tack va­re 167 kast.

Ef­ter att alla tre run­dor ha­de kas­tats stod bå­de Hir­si­mä­ki och Aho­kas på 162 kast och de kas­ta­de yt­ter­li­ga­re tre kor­gar för att ko­ra seg­ra­ren.

I dam­klas­sen gick se­gern till Hen­na Bl­om­roos som sam­man­lagt ha­de 185 kast på tre run­dor. Eve­li­i­na Sa­lo­nen blev tvåa och An­na-So­fia Hai­pus trea.

Det blev ock­så en hem­ma­se­ger i Eke­näs när Björn Lindholm vann klas­sen her­rar 60. Hans sam­man­lag­da re­sul­tat blev 210 kast, vil­ket var ett bätt­re än två­an Mark­ku Toh­nia.

I H40 vann Te­e­mu Ho­lap­pa och i mot­sva­ran­de dam­klass gick se­gern till Kristi­i­na Syl­man, HaHy:s Kir­si Kaik­ko­nen blev tvåa. Jou­ni Le­ski­nen vann i H60.

Föl­jan­de del­täv­ling ord­nas i Uleå­borg.

Nöjd täv­lings­le­da­re

Christof­fer Lindholm var täv­lings­le­da­re un­der vec­ko­slu­tet och han var nöjd med hur det gick.

– Fram­för allt ha­de vi tur med väd­ret på lör­da­gen, då blås­te det in­te alls. In­te var väd­ret då­ligt på sön­da­gen hel­ler, men då blås­te det en aning.

Han sä­ger ock­så att re­spon­sen var god bland del­ta­gar­na och att det mesta löp­te på smärt­fritt.

– Det en­da ne­ga­ti­va var egent­li­gen att vi in­te ha­de en li­ve­upp­da­te­ring av re­sul­ta­ten un­der den förs­ta täv­lings­da­gen, men vi ha­de det un­der den and­ra.

Ba­nan i Väs­ter­by har all­tid va­rit po­pu­lär bland be­sö­kar­na och så var även fal­let den här gång­en. Lindholm be­rät­tar ock­så att EIF in­te ha­de gjort någ­ra sto­ra för­änd­ring­ar i sam­band med täv­ling­en.

FOTO: JESPER SUNDSTRÖM

HÖG­KLAS­SIG TÄV­LING. 144 del­ta­ga­re täv­la­de i hel­gens fris­be­e­golf­täv­ling i Väs­ter­by.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.