Fin av­slut­ning på cu­pen

BK-46:s A-poj­kar av­slu­ta­de Sjun­deå Cup med stil. I fi­na­len blev det en klar hem­ma­se­ger över värd­för­e­ning­en SIF med 16–8. – Det gick nog lät­ta­re än vän­tat, sa­de nyc­kel­spe­la­ren Linus Lind­berg.

Västra Nyland - - News - THO­MAS SUNDSTRÖM tho­mas.sunds­trom@ksf­me­dia.fi

Sjun­deå Cup blev i van­lig ord­ning en hand­bolls­fest med tu­sen­tals spe­la­re och i år dess­utom i strå­lan­de vä­der. Tur­ne­ring­en av­slu­ta­des ock­så i tra­di­tio­nell stil med sön­da­gens fi­nal­pass och in­te minst A-pojks­fi­na­len loc­ka­de en stor publik då de väst­ny­länds­ka gi­gan­ter­na BK och SIF tog mått av varand­ra.

Det kanske mest spe­ci­el­la var att en­dast fy­ra A-pojk­slag del­tog i klas­sen. SIF och BK slu­ta­de trea och fy­ra i grundse­ri­en ef­ter att ha spe­lat 13–13 i den in­bör­des mat­chen.

I fi­na­len var det dock ing­en frå­ga om sa­ken. BK av­gjor­de se­nast i bör­jan av and­ra halv­lek och slu­tet av mat­chen spe­la­de bå­da la­gen se­dan ba­ra bort. BK vann med 16–8.

– Det är klart att Sjun­deå Cup i förs­ta hand är en so­ci­al grej, men nog vill man ju vin­na när man väl spe­lar. Och li­te spe­ci­ellt är det nu att vi vin­ner klas­sen trots att vi ba­ra ta­git två seg­rar, sa­de Linus Lind­berg om BK som vann sin se­mi­fi­nal mot est­länds­ka HC Tal­las med 12–10.

Sä­ker se­ger

I mot­sva­ran­de klass för flic­kor var det ing­en frå­ga om till vil­ken för­e­ning se­gern skul­le gå. I fi­na­len ställ­des näm­li­gen SIF-lag mot varand­ra.

– Sjun­deå Cup är gans­ka vik­tig för oss och det märk­tes kanske här. Vi har nu de­lat la­gen jämnt, men så att de äld­re spe­lar­na – som för sista gång­en spe­lar i A-klas­sen – är i sam­ma lag, sa­de SIF-trä­na­ren Mar­cus Sjöstedt.

På plan var det me­ra gläd­je än kam­pan­da och man ver­ka­de re­dan gå mot för­läng­ning. SIF Grön – det vill sä­ga de äld­re spe­lar­na – kom dock upp i en sista kont­ring och med ba­ra nå­gon se­kund att spe­la gjor­de Saa­ra Lehto­la se­ger­må­let 7–6.

– Det var ab­so­lut in­te den bäs­ta av in­ställ­ning­ar i dag, men det var en ro­lig match. Som hel­het gick ju sä­song­en när­mast per­fekt för oss, sa­de Lehto­la om SIF:s A-flic­kor som ock­så blev mäs­ta­re in­om­hus.

In­te unikt

Det att två lag från sam­ma klubb möt­tes i en fi­nal var för öv­rigt nå­got av sön­da­gens te­ma på flick­si­dan. I C03-klas­sen tog Kyrkslätt IF – in­te alls ovän­tat – guld och sil­ver och i D06-fi­na­len var det Dic­ken som bo­kat fi­nal­plat­ser­na. Pre­cis som i SIF-fi­na­len slu­ta­de ock­så des­sa två mat­cher i seg­rar med ett mål.

KyIF ha­de även i öv­rigt en bra cup. Ock­så C04-flic­kor­na vann sin fi­nal över Dic­ken med 14–10 och det­sam­ma gjor­de C03-poj­kar­na. Där skrevs KyIF-se­gern till 15–12.

Ock­så hem­ma­klub­ben SIF er­höll tre klas­seg­rar. För­u­tom A-flic­kor­na vann B-flic­kor­na sin fi­nal över At­las med 12–10, me­dan B-poj­kar­na be­seg­ra­de Åbo IFK med 10–9.

BK, BK …

Den verk­li­ga guld­ploc­ka­ren var än­då BK-46 som ock­så blev bäs­ta för­e­ning i den 46:e Sjun­deå Cu­pen. För­u­tom A-poj­kar­na vann ock­så D-poj­kar­na bå­da si­na fi­na­ler – 05:or­na över ÅIFK med 15–9 och 06:or­na över Dic­ken med 21–11. Det sista gul­det togs se­dan av E-flic­kor­na som be­seg­ra­de Dic­ken med 17–13.

– Nog var det en fin av­slut­ning, som hel­het är jag nöjd med min sä­song, sa­de Linus Lind­berg som ock­så fått bra med an­svar i BK:s herr­lag.

I herr­klas­sen i Sjun­deå Cup gick dock se­gern till la­get Lisä­pal­velu som i fi­na­len be­seg­ra­de Bir­c­cu Boys med 10–7. På dam­si­dan var Pic­ka­la HD et­ta ef­ter 9–5 i fi­na­len mot BK Gol­di­es.

FOTO: THO­MAS SUNDSTRÖM

BK-SE­GER. Linus Lind­berg vi­sa­de vägen för BK i A-poj­kar­nas fi­nal.

FOTO: THO­MAS SUNDSTRÖM FOTO: THO­MAS SUNDSTRÖM

MYC­KET KYIF. KyIF Blå be­seg­ra­de KyIF Gul med 16–15 i C03-fi­na­len för flic­kor.

DUBBELT SIF. Det blev dock se­ger för det grö­na la­get och Fan­ny Ax­berg i A-flicks­fi­na­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.