EIF väg­rar för­lo­ra

EIF och HIFK de­la­de på po­äng­en i Eke­näs ef­ter 0–0 i lör­da­gens di­vi­sion 1-match i fotboll. Re­sul­ta­tet var rätt­vist, även om HIFK ska­pa­de någ­ra rik­tigt vas­sa chan­ser som EIF-mål­vak­ten Jo­nat­han Jänt­ti räd­da­de.

Västra Nyland - - News - THO­MAS SUNDSTRÖM tho­mas.sunds­trom@ksf­me­dia.fi

– Som hel­het spe­lar vi sta­bilt, men det är klart att Jänt­tis rädd­ning­ar var vik­ti­ga för oss, sa­de EIF-trä­na­ren Gabri­el Gar­cia Xatart ef­teråt.

Det oav­gjor­da re­sul­ta­tet betyder att EIF fort­sät­ter ut­an för­lust i se­ri­en. Sam­ti­digt har EIF ba­ra mäk­tat med en se­ger så här långt.

Inför lör­da­gens match ha­de EIF spe­lat tre oav­gjor­da mat­cher på ra­ken och fram­för allt mål­skyt­tet ha­de vål­lat pro­blem. I an­falls­väg har la­get mäk­tat med tre full­träf­far och två av dem kom i sam­ma match. Sam­ti­digt har EIF en­dast släppt in två mål den här sä­song­en och de kom ock­så i sam­ma match.

– Vi job­bar myc­ket med an­fal­let och för­sö­ker hit­ta al­ter­na­tiv där, sa­de Gabri­el Gar­cia Xatart.

– Vi är tä­ta i för­sva­ret och job­bat bra till­sam­mans. I an­fal­let finns det för­stås sa­ker att job­ba med, sa­de bac­ken Vik­tor Lim­nell.

Vi är tä­ta i för­sva­ret och job­bat bra till­sam­mans. I an­fal­let finns det för­stås sa­ker att job­ba med.

IFK kun­de in­te spräc­ka EIF:s nol­la

Men de­fen­sivt li­der EIF ing­en nöd och in­te hel­ler HIFK kun­de spräc­ka EIF-nol­lan. Trots det fort­sät­ter IFK i se­ri­e­led­ning i fort­bol­lens di­vi­sion 1.

– Bå­da la­gen ha­de si­na lä­gen, men vi ha­de kanske li­tet me­ra av dem, sa­de IFK:s Jark­ko Läh­den­mä­ki ef­teråt.

– Det var en tät match, EIF för­sva­ra­de kom­pakt och det är svårt att öpp­na de­ras de­fen­siv, sa­de ock­så trä­na­ren Te­e­mu Kank­ku­nen.

Mot HIFK ha­de bå­da la­gen svårt att bry­ta ge­nom och till ex­em­pel gjor­de EIF-mål­vak­ten Jo­nat­han Jänt­ti sin förs­ta rädd­ning ef­ter en dryg tim­me. Vid någ­ra till­fäl­len tris­sa­de ock­så EIF på i när­he­ten av mot­stån­dar­nas straff­om­rå­de, men trots oli­ka va­ri­an­ter re­sul­te­ra­de det in­te i öpp­na mål­chan­ser.

Det var först i slu­tet av mat­chen HIK kom åt att ska­pa de far­li­ga mål­chan­ser­na. Då ha­de man å and­ra si­dan tre rik­tigt vas­sa lä­gen, men Jänt­ti i EIF-må­let räd­da­de alla och såg till att mat­chen slu­ta­de 0–0.

– Vi ha­de vå­ra chan­ser, men 0–0 speg­la­de nog match­bil­den gans­ka rätt­vist, sa­de Kank­ku­nen.

Stor publik

Mat­chen loc­ka­de en stor publik till Eke­näs. På plats fanns 1 295 åskå­da­re vil­ket är re­kord för EIF i di­vi­sion 1-sam­man­hang.

– Det var en fin in­ram­ning, sa­de Gar­cia Xatart.

– Det var fint att spe­la här, det var en bra stäm­ning och man mär­ker att här finns ett stort in­tres­se för EIF. Fot­bol­len är vik­tig här, sa­de Te­e­mu Kank­ku­nen som tog en pa­us i sin re­pe­ti­tions­öv­ning för att med­ver­ka vid mat­chen.

– Ett stort tack går till För­svars­mak­ten, det var fint att man för­stod pro­ble­ma­ti­ken här, sa­de Kank­ku­nen som ha­de per­mis­sion fram till kloc­kan 22 på lör­dag kväll.

Se­ri­e­led­ning

I och med se­gern fort­sät­ter HIFK i se­ri­e­led­ning, ett po­äng fö­re FF Ja­ro. I näs­ta match mö­ter man JJK som haft en tuff in­led­ning på sä­song­en.

– Det blir en helt an­norlun­da typ av match, sa­de Te­e­mu Kank­ku­nen.

För EIF har sä­song­en in­letts sta­bilt. Med sju po­äng på fem mat­cher par­ke­rar man i ta­bel­lens mitt­skikt inför näs­ta om­gångs bor­t­a­match mot Ja­ro.

– Den mat­chen har vi än­nu in­te hun­nit tän­ka på, men vi bör­jar nu, sa­de Gabri­el Gar­cia Xatart.

Vik­tor Lim­nell EIF

FOTO: LINA ENLUND

VIK­TIG. EIF-mål­vak­ten Jo­nat­han Jänt­ti stod för en av­gö­ran­de in­sats i mat­chen mot HIFK.

LINA ENLUND FOTO:

FULL FART. Det märk­tes att HIFK-an­häng­ar­na var på be­sök i Eke­näs.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.