ANDRAS RÖSTER

Västra Nyland - - Ledare -

Allt är in­te po­si­tivt just nu. Ris­ken för all­var­li­ga kon­flik­ter är över­häng­an­de, de­mo­kra­tin ut­ma­nas i Eu­ro­pa, auk­to­ri­tä­ra le­da­re har på se­na­re år nått fram­gång­ar på många håll. Men det mesta är fak­tiskt bätt­re än vi tror. Ja, till och med myc­ket bätt­re.

Va­sab­la­det Stig Ny­gård om att fram­ti­den är lju­sa­re än man tror.

Vi mås­te slu­ta häl­la peng­ar över folk när vi vill att de ska gö­ra ett gott ar­be­te. Peng­ar är ett re­sul­tat och ska va­ra pro­por­tio­ner­lig till in­sat­sen som görs.

Det är in­te, och ska in­te va­ra, ett lock­be­te. Och spe­ci­ellt in­te när det görs på skat­te­be­ta­lar­nas be­kost­nad.

Nya Åland Hei­di Hen­ders­son an­ser, ef­ter att åländs­ka Paf med­de­lat att man hö­jer ar­vo­de­na för sty­rel­sen för att loc­ka rätt kom­pe­tens, att åt­gär­den in­te alls be­hö­ver vi­sa på re­sul­tat. Sna­ra­re tvärtom.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.