Båt­fa­ra­re får sor­te­ra bio­av­fall

Västra Nyland - - Ledare - HBL

Sop­sor­te­ring­en i skär­går­den är in­te li­ka ef­fek­tiv som på fast­lan­det. Det finns in­te kärl för ex­em­pel­vis bio­av­fall på många hol­mar. Det här ska änd­ras nu.

Tu­ris­men ökar i skär­går­den, allt fler båt­fa­ra­re och som­mar­gäs­ter till­bring­ar tid ute i Skär­gårds­ha­vet. De ökan­de be­sökar­vo­ly­mer­na bi­drar till att öka matsvin­net i om­rå­det, vil­ket har bå­de di­rek­ta och in­di­rek­ta ef­fek­ter på över­göd­ning­en av ha­vet.

På Själö och Jur­mo bör­jar man nu sam­la båt­fa­rar­nas bio­av­fall i kom­po­ste­ra­re i ham­nar­na. Kom­po­ste­ring­en av bio­av­fal­let för­bätt­ras även i re­stau­rang­er på Själö och Örö.

Det är för­e­ning­en Håll skär­går­den ren som till­sam­mans med Åbo uni­ver­si­tet kör i gång ett sampro­jekt för att åter­vin­na nä­rings­äm­nen vid Skär­gårds­ha­vets tu­rist­mål.

– I båt­ham­nar­na är se­pa­ra­tin­sam­ling­en av bio­av­fall än­nu brist­fäl­lig. Bio­av­fall in­ne­hål­ler sto­ra mäng­der vat­ten, vil­ket gör det tungt. Se­pa­ra­tin­sam­ling av bio­av­fall mins­kar mäng­den blandav­fall, för­bätt­rar dess kva­li­tet och gör att be­hand­lings­kost­na­der­na blir läg­re, sä­ger pro­jekt­chef An­na von Zweyg­berg vid Håll skär­går­den ren.

Det finns en stor ef­ter­frå­gan på en mer ut­veck­lad sor­te­ring av bio­av­fall i skär­går­den. En­ligt en un­der­sök­ning som för­e­ning­en gjor­de på vin­terns båt­mäs­sa sor­te­rar hälf­ten av båt­ä­gar­na re­dan nu bio­av­fal­let om­bord.

FOTO: MOSTPHOTOS

SOR­TE­RING. Det ska pla­ce­ras ut me­ra av­fall­s­kärl för bio­av­fall i ham­nar­na Skär­gårds­ha­vet, så att ock­så båt­fa­ra­re kan sor­te­ra me­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.