4 tec­ken på att blodom­lop­pet kan va­ra för­säm­rat

Västra Nyland - - Annons -

1. Då­ligt min­ne

Nä­rings­äm­ne­na till krop­pens funk­tio­ner trans­por­te­ras via blo­det och ett väl­fun­ge­ran­de blodom­lopp ger din hjär­na det den be­hö­ver för att kun­na lag­ra in­for­ma­tion.

3. Kal­la hän­der & föt­ter

2. Kon­cent­ra­tion

Ge­nom att un­der­stöt­ta det pe­ri­fe­ra blodom­lop­pet hjäl­per du hjär­nan med att få sy­ret den be­hö­ver till ener­gi­om­sätt­ning­en när du ska kon­cen­tre­ra dig.

4. Trött­het

Har du käns­lan av kal­la hän­der och föt­ter? En för­kla­ring kan va­ra att ditt ytt­re, pe­ri­fer, blodom­lopp har bli­vit li­te säm­re. Om till­för­seln av friskt blod runt i krop­pen re­du­ce­ras mins­kas mäng­den av sy­re och nä­ring. Det upp­levs van­ligt­vis som trött­het och ut­matt­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.