60-års­ka­las på stal­let

Ons­da­gen 23 maj fi­ra­des två av Hangö udds ryt­ta­res tro­tjä­na­re med ett ge­men­samt 60års ka­las. Det var shet­landspon­ny­er­na Pi­mu och Lion som till­sam­mans fyll­de 60. Pon­ny­er­na har lärt tu­sen­tals barn rid­ning­ens grun­der – och ibland ock­så kons­ten att fal­la av.

Västra Nyland - - Annons - TEXT OCH FOTO JOHANNA LINDHOLM johanna.lindholm@ksf­me­dia.fi Pi­mu fyll­de 33 år den 24 maj och Lion 27 den 22 maj. Där­för val­de stal­let att fira de­ras ge­men­sam­ma 60-års­ka­las den 23 maj.

– Pi­mu är värl­dens snäl­las­te pon­ny, men ibland har hon vi­sat en bu­sig si­da och fått ner si­na ryt­ta­re från ryg­gen. Det som är spe­ci­ellt för Pi­mu är att hon all­tid stan­nar när ryt­ta­ren tril­lar ner, tit­tar bakom sig och frus­tar. Vi vet in­te om frust­ning­en betyder att hon skrat­tar åt sin ryt­ta­re, el­ler om den är hen­nes sätt att be om ur­säkt.

Det sä­ger Mia Mau­ko­nen, rid­lä­ra­re på Hangö udds ryt­ta­re. I 25 år har hon job­bat till­sam­mans med den lil­la vi­ta pon­nyn, som kom till rid­sko­lan år 1993.

Fem år se­na­re be­höv­de stal­let en li­ten pon­ny till, och då fick Pi­mu (Pi­e­mont) säll­skap av den svar­ta shet­landspon­nyn Lion.

– Lion kom egent­li­gen till Fin­land som avels­hingst från Eng­land, men som fy­rå­ring ha­de han vux­it sig för hög för att an­vän­das för avel. Han ka­stre­ra­des, och tack va­re den lo­ka­la Lions-klub­ben som vil­le stöd­ja rid­sko­lan, kom han till oss. Därav nam­net Lion, egent­li­gen he­ter han Waulk­mill McKay.

Lion är ett ståt­ligt li­tet kraft­pa­ket, och Mau­ko­nen sä­ger att hans hingst­bak­grund för­mod­li­gen än­nu av­speglas i hans tem­pe­ra­ment. Om Pi­mu är ovan­ligt snäll för att va­ra pon­ny, vi­sar Lion i stäl­let många ka­rak­te­ris­tis­ka pon­ny­drag, han kan va­ra bå­de bu­sig och egen­sin­nig. Men snäll är han ock­så, an­nars skul­le han in­te kun­na ar­be­ta så länge som lek­tions­häst.

Lång kar­riär

– Pi­mu och Lion har lärt tu­sen­tals barn att ri­da. Om man tän­ker att de till­sam­mans job­bat i 45 år, ta­lar vi om en helt otro­lig kar­riär, sä­ger Mau­ko­nen och tilläg­ger att det är många av de unga ryt­tar­na som sör­jer spe­ci­ellt Pi­mu när de vux­it ur hen­ne.

Lion star­tar fort­fa­ran­de i lät­ta hin­der­klas­ser, me­dan Pi­mu fått trap­pa ner och nu­me­ra går på ny­bör­jar­tim­mar tre da­gar i vec­kan.

– Pre­cis som för oss män­ni­skor gör det häs­tar gott att rö­ra på sig. Jag tror att om en gam­mal häst som Pi­mu helt blev stå­en­de skul­le det in­te drö­ja länge in­nan hon är i då­ligt skick.

Matilda Berglund är en ju­ni­or som i år täv­lat i hopp­ning på Lion.

– Han är jät­tesmi­dig och hop­par all­tid. Jag har ock­så skött ho­nom som yng­re.

Hon och hen­nes kom­pis Fri­da He­i­no­nen, som hål­ler i Lion un­der fes­ten, tycker bå­da att stal­lets mins­ta pon­ny­er är fan­tas­tis­ka.

– Pi­mu är en rik­tig krut­mor­mor, sä­ger He­i­no­nen.

Vän­ner i alla åld­rar

Kloc­kan fy­ra blir det sam­ling för pon­ny­er­nas alla vän­ner på gårds­pla­nen. Ju­bi­la­rer­na pryds av varsin fin mask­roskrans, flä­ta­de av Tei­ja Varsan­pää.

Ryt­tar­na bjuds på fi­na tår­tor; en med vit pon­ny på ro­sa bott­nen för Pi­mu och en svart på ljus­blå bott­nen för Lion, sig­ne­ra­de Ei­ja Lehto­la och Ja­net­te Wes­terlund. Fin­lands ryt­tar­för­bunds Son­ja Hol­ma är ock­så på plats för att för­e­vi­ga ve­te­ra­ner­na.

Mau­ko­nen pas­sar på att be­rät­ta att be­rät­ta om pon­ny­er­nas bak­grund och kar­riär i stal­let. Pi­mu är född 1985 i ett land som in­te läng­re finns till nam­net – for­na Öst­tyskland, DDR. Det sä­ger en hel del om hen­nes akt­nings­vär­da ål­der. På den ti­den fanns det gott om shet­landspon­ny­er i DDR, som se­na­re sål­des till and­ra län­der. De var dock of­ta­re av en sir­li­ga­re typ än till ex­em­pel Lion, som är en äk­ta ras­ty­pisk ro­bust, brit­tisk her­re­man. För­u­tom att pon­ny­er­na går på lek­tion, bru­kar de ock­så del­ta i oli­ka jip­pon.

Lions he­dersupp­drag är att på julaf­ton i stal­let häm­ta jul­tom­ten med kär­ra el­ler slä­de med Mau­ko­nen bakom töm­mar­na.

– Fast han an­nars kan va­ra li­te skälmsk, är det här en upp­gift han tar på störs­ta all­var. Trots att det kan va­ra hund­ra­tals män­ni­skor på stall­pla­nen och bi­lar kom­mer och far är hans kon­cent­ra­tion to­tal, sä­ger Mau­ko­nen.

Se­dan får ju­bi­la­rer­na själ­va smas­ka på var sin knäc­ke­bröd­står­ta och da­gen till ära har de le­digt från job­bet.

BAR­NENS VÄN. Pi­mu är en snäll pon­ny som upp­skat­tas av de yngs­ta och mest oer­far­na ryt­tar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.