TORS­DAG

Västra Nyland - - Annons -

Gårds­lop­pis. Väs­tan­kvarnv.

626, kl. 12-18.

Bö­ne­grupp. Arr. Sjun­deå svens­ka för­sam­ling. Ca­pel­las Tors­kam­ma­re, Fle­mingsv. 2, Sjun­deå, kl. 18.

Ny­in­vig­ningsce­re­mo­ni av sta­tyn Ey­ri­di­ke och spring­brun­nen. Ti­ka Se­von och manskörs­sång. Gam­la stads­hu­set, Ka­ris, kl. 18.

Bin­go. Arr. Po­jo ung­doms­för­e­ning. Hö­gå­sa, Po­jo kyrk­by, Gam­la Åbov. 85, kl. 18.30.

FREDAG

Gårds­lop­pis. Väs­tan­kvarnv.

626, kl. 12-18.

Ef­ter­mid­dags­pys­sel i Lil­laLuc­kan Ra­se­borg. Det nya rum­met för barn­kul­tur i Ra­se­borg. Arr. Luc­kan Ra­se­borg. Ka­ris bib­li­o­tek, Centralg. 90, kl. 12–15.30.

REKO-ut­del­ning i Eke­näs. För­hands­be­ställ­da va­ror från lo­ka­la pro­du­cen­ter av­häm­tas. Se REKO Eke­näs/ Tam­mi­saa­ri på Fa­ce­book. Yr­kes­hög­sko­lan No­vi­as par­ke­ring, Ra­se­borgsv. 9, kl. 17– 17.30.

LÖR­DAG

Te­na­la som­mar­torg, Soc­kenv.

Hjäl­ten, den pas­sio­ne­ra­de, den käns­li­ga och den im­pul­si­va. Väl­kom­na att lyss­na när Se­basti­an Bren­ner (kla­ri­nett) och Gustav Ny­ström (pi­a­no) fram­för bl.a. Brahms kla­ri­nett­so­nat No 1 i g-moll och Bernste­ins so­nat. Fritt in­trä­de. In­fo www. eke­nasnej­dens­for­sam­ling. fi. Te­na­la kyr­ka, Soc­kenv. 13, kl. 17.

SÖN­DAG

Hög­mäs­sa. Medv. Tom Sjöblom, Ma­ri­an­ne Gustafs­son Burg­mann. Ingå kyr­ka, Ola West­mans al­lé 12, kl. 10.

K-Su­per­mar­ket Cup 2018. En straffspark­stur­ne­ring för barn där tur­ne­ring­en går ut på att alla har ro­ligt till­sam­mans. Del­ta­gan­det är gra­tis för alla och alla barn får del­ta­gar­pris av K-Su­per­mar­ket Eke­näs. In­fo www.las­se­nas­man­cup.fi. Stallörspar­ken i Eke­näs, Stran­dal­lén, kl. 10–17.

Vand­ring i Gam­la Stan. För­e­ning­en Gam­la Stan i Eke­näs ord­nar en hi­sto­risk och ar­ki­tek­to­nisk vand­ring. Ti­di­ga­re stads­ar­ki­tekt Yr­jö Sahlstedt gui­dar. Alla in­tres­se­ra­de är hjärt­ligt väl­kom­na. Start från Fisk­tor­get, kl. 11.

Sä­songs­öpp­ning. Fö­re­vis­ning av tra­di­tio­nel­la ar­bets­me­to­der. Öpp­ning av som­ma­rens ut­ställ­ning. Arr. Po­jo hem­bygds­för­e­ning rf. Gil­les­går­den Skarp­kul­la, Po­jo, Skarp­kullav. 301, kl. 11–16.

Match Show-hundut­ställ­ning. Arr. Hund­klub­ben Cani­dae. Cani­daes skol­nings­plan, Väs­tan­kvarnv. 35, Ingå, kl. 12.

Mäs­sa. Er­ka­ma och Li­li­us. Arr. Sjun­deå svens­ka för­sam­ling. Sjun­deå kyr­ka, Svid­jav. 51, kl. 12.

Guds­tjänst. Del­giv­nings­guds­tjänst. Läs 1 Joh. 4. Vad ta­lar till dig i tex­ten? Kyrk­kaf­fe, För­sam­lings­mö­te. Eke­näs Mis­sions­kyr­ka, Björk­näsg. 11, kl. 16.

MÅNDAG

Konst­lä­ger för barn. Arr. Kons­tens Vän­ner i Ingå. Bild­konst­sko­lan i Ingå, Mu­seiv. 7, Ingå.

Cir­kus­lä­ger. För 7-12 –åring­ar. Kul­tur­cent­rum Hol­ken, Ing­ar­skilav. 14, Ingå.

Som­mar­lä­ger för låg­sta­di­e­e­le­ver. Vi är myc­ket ut­om­hus och le­ker, sim­mar, gril­lar, ba­dar ba­stu, spe­lar spel och ut­ma­nar oss själ­va. Arr. Ra­se­borgs ung­doms­by­rå. Ki­sa­kes­kus, Kul­lanä­set 220, Ra­se­borg, kl. 9.

Kre­a­tivt dags­lä­ger i Te­na­la för 7-10 åring­ar. Gil­lar du mu­sik, konst och dra­ma? Tycker du om att va­ra ut­om­hus och vill lä­ra dig me­ra om na­tu­ren? Är du mel­lan 7-10 år? Kom med på KOMP!s kre­a­ti­va dags­lä­ger. An­mä­lan och me­ra in­for­ma­tion: www.komp.fi. Vil­la Christi­ne i Te­na­la, Ger­mund­byv. 12, kl. 9–16.

Mån­dags­bin­go. Arr. Kar­jaan Sos. Dem-Yh­di­s­tys ry. Fol­kets Hus i Ka­ris, Köp­mansg. 22, kl. 19–21.

UTSTÄLLNINGAR

Ma­ri­ta Karls­son. Mål­ning­ar­na finns även i hen­nes bok ”Ljus, mör­ker, färg - att må­la trans­pa­rent”. Ver­nis­sage och fö­re­läs­ning 31.5 kl. 15. Ma­ri­ta Karls­son be­rät­tar om fär­ger och sva­rar på frå­gor om konst. Luc­kan Ra­se­borg, (Tryc­kis-hu­set), Torgg. 3, Ra­se­borg. Öp­pet till 29.6.

Ma­lin Ahlsved, Ken­neth Bam­berg, Eli­as Björn, Ste­fan Bre­mer, Da­ni­el Enc­kell, Em­ma Hel­le, Ar­tor Je­sus In­kerö, Ar­to Kor­ho­nen, He­ta Kuch­ka, Sa­ku Souk­ka, Pau­li­i­na

Ut­ställ­ning över olyck­lig konst. Ut­ställ­ning över clown­doc­kor. Kul­tur­cent­rum Hol­ken, Ing­ar­skilav. 14, Ingå. Öp­pet 4.6–29.8, må-fre 17–20.

Idrotts­min­nen-ut­ställ­ning i Ra­se­borg. I ut­ställ­ning­en de­lar 11 id­rot­ta­re si­na min­nen från sim­hal­lar, hopp­bac­kar, spel­plan, ori­en­te­rings­re­sor runt värl­den samt från OS i Helsing­fors 1952. Ra­se­borgs stads­bib­li­o­tek, Ra­se­borgsv. 8 A. Öp­pet 4.6–21.6, må-on 10-19, to-fre 10-17.

Britt-Ma­rie Pön­ti­nen. Mål­ning­ar i ak­va­rell / ol­ja. WiBox Kon­di­to­ri, Långg. 17, Eke­näs. Öp­pet till 31.5, må­f­re 8.30-17, lö 9-14.

Esko Sihto­la. Min­nesut­ställ­ning. Hangö stads­hus gal­le­ri, Råd­hustor­get 5. Öp­pet till 3.6, må-sö 12-16.

Frank Wiklund. 80 år med min konst. Ol­jor, ak­va­rel­ler, pa­stel­ler. Lil­la gal­le­ri­et, Gustav Wa­sas ga­ta 7, Eke­näs. Öp­pet till 2.6, må, on, fre 9–17, ti, to 9–19.

Mi­litär­mu­se­um Ka­no­ner­na vid Torp. På mu­sei­om­rå­det fö­re­vi­sas ca. 40 ka­no­ner, va­pen, mi­li­tär­for­don, uni­for­mer, mi­ni­a­tyr­mo­del­ler och Mi-8 trans­port­he­li­kop­ter. Ka­nonv. 4, Ingå. Öp­pet till 30.9, må–sö 12–18.

Dur­ch­gang­slang­er Hangö. Ut­ställ­ning­en ut­går från en­skil­da sol­da­ters liv och be­rät­tar om verk­lig­he­ten då tu­sen­tals tys­ka sol­da­ter for ge­nom Hangö för att stri­da i ett grymt krig. Hangö mu­se­um,

Jä­gar­rö­rel­sen. Ut­ställ­ning om jä­gar­rö­rel­sen, fri­hets­pa­ra­den 16.5.1918 i Helsing­fors och Si­gurdskå­ren. Bil­der och an­nat ma­te­ri­al. Öp­pet även en­ligt över­ens­kom­mel­se, tfn 040 830 9795. Ystadsg. 1, Eke­näs.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.