Slav­jobb i blå­bärs­sko­gen

Västra Nyland - - Redaktionen Väljer -

Fin­land är det för­lo­va­de lan­det för många thai­län­da­re. Rikt, hu­mant och rätt­vist. För de thai­länds­ka bär­ploc­kar­na vi­sa­de sig san­ning­en va­ra en helt an­nan.

Två thai­länds­ka jour­na­lis­ter har för Spot­lights räk­ning grans­kat re­kry­te­ring­en av de thai­länds­ka bär­ploc­ka­re som om ett par må­na­der flygs in till de fins­ka sko­gar­na.

Rekry­te­rar­na lo­var guld och grö­na sko­gar, men verk­lig­he­tens us­la an­ställ­nings­för­hål­lan­den blir en chock för många. De som lå­nar till sin re­sa mås­te be­ta­la oc­ker­rän­ta i Thai­land och se­dan ploc­ka hund­ra li­ter bär om da­gen ba­ra för att täc­ka ut­gif­ter­na.

I ja­nu­a­ri kom Fin­lands förs­ta dom för män­ni­sko­han­del. 26 bär­ploc­ka­re som job­bat för fö­re­ta­get Mar­ja-Mat­ti ha­de flu­gits till­ba­ka från Thai­land för att vitt­na i rät­te­gång­en.

Alla vitt­na­de om miss­för­hål­lan­den, ”hun­dar be­hand­las bätt­re än vi”, sa­de ett av off­ren.

Äga­ren döm­des till vill­kor­ligt fäng­el­se, yr­kes­för­bud och ska­de­stånd till alla bär­ploc­kar­na.

Men Mar­ja-Mat­ti var in­te den en­da fir­man som be­hand­lat thai­länds­ka bär­ploc­ka­re il­la. En thai­ländsk ak­ti­vist har stu­de­rat den här pro­ble­ma­ti­ken i snart tio år. Hon har än­nu in­te sett nå­gon ge­ne­rell för­bätt­ring.

Var­je år skul­le bär­bran­schen be­hö­va minst 6 000 ut­länds­ka bär­ploc­ka­re i Fin­land, men mind­re än hälf­ten får vi­sum. Ba­ra fem pro­cent av bä­ren i vå­ra sko­gar ploc­kas.

Re­dak­tö­rer­na Pa­pit­chaya Boonngok och Si­wa­porn Kingston har träf­fat Ying Phak­ji­ra som är en av de 26 bär­ploc­kar­na som fick ska­de­stånd för tvångs­ar­be­te och omänsk­lig be­hand­ling. Hon kom­mer från en fat­tig fa­milj i Chi­ang Rai i nor­ra Thai­land.

– De tog vå­ra pass och bil­jet­ter ifrån oss så fort vi kom fram. Vi mås­te ploc­ka minst sex­tio ki­lo bär om da­gen för att tjä­na nå­got över hu­vud ta­get, be­rät­tar Ying Phak­ji­ra om sin tid i Han­ka­sal­mi.

Ying be­rät­tar om omänsk­li­ga ar­bets­vill­kor och elän­di­ga bo­en­de­för­hål­lan­den. Hon fick be­ta­la ex­tra bå­de för sitt up­pe­häl­le och si­na ar­bets­klä­der.

– Vi fick so­va i bus­sar och con­tain­rar. De sa att vi skul­le kun­na tjä­na över 10 000 eu­ro in­om tre må­na­der. Men först mås­te vi be­ta­la vår skuld till fir­man.

Till slut flyd­de hon till en flyk­ting­mot­tag­ning i Jout­se­no, där hon fick hjälp att ta sig hem igen.

Yle Fem tisdag 19.00, re­pris ons­dag 11.20

YLE-KSF

FOTO: YLE

GRANSKNING. I år blir det tu­sen fär­re thai­länds­ka bär­ploc­ka­re i Fin­land än i fjol.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.