Syn­li­ga, stö­ran­de ve­ner? Så här får du snyg­ga som­mar­ben!

Vill du ha snyg­ga som­mar­ben? Kost­till­skot­tet Ve­no­lets in­gre­di­en­ser sti­mu­le­rar blod­cir­ku­la­tio­nen i ve­ner­na och stö­der på så sätt tunga och tröt­ta ben.

Västra Nyland - - Annons -

Att be­nen känns tunga och tröt­ta kan be­ro på sva­ga ve­ner. Ve­ner är blod­kärl som re­tur­ne­rar blo­det från krop­pens or­gan till hjär­tat. Blod­kär­lens och ve­ner­nas funk­tion har be­ty­del­se för en ak­tiv livs­stil.

En bra blod­cir­ku­la­tion i de ned­re ex­tre­mi­te­ter­na är vik­tigt för att kun­na upp­rätt­hål­la en ak­tiv livs­stil. När ve­ner­na är sva­ga känns be­nen tunga och blir lätt tröt­ta. Många upp­le­ver dess­utom ut­buk­tan­de åd­ror som ett kos­me­tiskt pro­blem, ef­tersom hud­för­änd­ring­ar och svull­nad i be­nen of­ta syns ock­så ut­åt.

Vem drab­bas av svag cir­ku­la­tion i ve­ner­na?

Pro­blem som or­sa­kas av sva­ga ve­ner fö­re­kom­mer of­ta­re hos kvin­nor. Då­lig blod­cir­ku­la­tion i de ned­re ex­tre­mi­te­ter­na är ock­så ärft­ligt. Pro­ble­met kan även be­ro på över­vikt, sitt- och stå­ar­be­te, gra­vi­di­tet, rök­ning el­ler brist på mo­tion. Det kan även ha hor­mo­nel­la or­sa­ker.

Kost­till­skot­tet Ve­no­lets väx­textrakt ger stöd i att upp­rätt­hål­la frisk ven­funk­tion i be­nen. Ve­no­let är ett kost­till­skott vars in­gre­di­en­ser främ­jar blod­cir­ku­la­tio­nen i ve­ner­na och stö­der på så sätt tunga och tröt­ta ben.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.