Le­da­re: Tra­fikvett är ett sam­spel mel­lan al­la.

Hös­ten med­för många fa­ror i tra­fi­ken. Tra­fikvett är ett sam­spel mel­lan al­la.

Västra Nyland - - News - MARINA HOLM­BERG marina.holm­berg@ksf­me­dia.fi

De fles­ta kroc­kar med hjort­djur sker un­der årets sista må­na­der. Ris­ken för hjort­kol­li­sion är störst i no­vem­ber. Till hjort­dju­ren hör älg, ren och de oli­ka hjor­tar­na.

I fjol in­träf­fa­de 1 824 älg­kroc­kar vil­ket är li­te fär­re än året in­nan. För­ra året ska­da­des 145 per­so­ner me­dan tre per­so­ner dog i kroc­kar med äl­gar.

An­ta­let kroc­kar har hål­lits på un­ge­fär sam­ma ni­vå de se­nas­te åren.

De fles­ta olyc­kor­na in­träf­far på liv­li­ga två­fi­li­ga vägar i mor­go­noch kvälls­skym­ning­en. En­ligt Tra­fik­ver­kets sta­tistik finns det tre far­li­ga väg­av­snitt i Väst­ny­land. De är riks­väg 25 mel­lan Han­gö och Ka­ris, stam­väg 51 mel­lan Ka­ris och In­gå samt stam­väg 52 mel­lan Eke­näs och Sa­lo.

Den en­skil­da bi­lis­ten kan mi­ni­me­ra ris­ken för en far­lig olyc­ka ge­nom att sän­ka has­tig­he­ten på väg­sträc­kor där var­nings­mär­ken för älg finns. Ock­så i öv­rigt är has­tig­he­ten bi­dra­gan­de till vil­ka följ­der en even­tu­ell krock får. Läg­re has­tig­het ger mer tid att vä­ja för äl­gen.

I hel­gen lyt­ta­des kloc­kor­na till vin­ter­tid igen. Det blir mör­ka­re ti­di­ga­re på kväl­len och fler bi­lis­ter som rör sig i mörk­ret. In­nan man ger sig ut i mörk­ret är det ock­så skäl att kol­la att bil­lyk­tor­na ly­ser och däc­ken är i gott skick.

Allt fler cy­klis­ter cyklar året runt. Po­li­sen gick för­ra vec­kan ut med en på­min­nel­se att även cy­kelns ut­rust­ning ska va­ra i skick. Cyklist som cyklar ut­an cy­kel­lam­pa kan få en ord­nings­bot på 40 eu­ro.

Att allt fler cyklar året runt stäl­ler ock­så krav på sam­häl­let. Vå­ta löv på gång- och cy­kel­ba­nor kan bli till en hal mat­ta om det in­te put­sas bort i tid. Un­der vin­tern ska ock­så de här le­der­na va­ra tryg­ga att rö­ra sig på.

För fotgängare som rör sig i mör­ker är re­flex a och o för att med­tra­fi­kan­ter ska se dem. Än­då lå­ter varan­nan fin­län­da­re bli att an­vän­da re­flex, vi­sar en un­der­sök­ning som Tra­fik­skyd­det gjort. Den van­li­gas­te or­sa­ken till att man lå­ter bli att an­vän­da re­flex är glöms­ka. Den näst van­li­gas­te är att det är krång­ligt att an­vän­da el­ler ovil­ja att fäs­ta re­flex på nå­got klä­des­plagg. De är nog ba­ra svep­skäl, i dag finns många oli­ka sor­ters re­flex, och de är in­te till för­fång om man till ex­em­pel är ute och jog­gar. Över­lag är fin­län­dar­na mer nog­gran­na att ha re­flex på fri­tids­klä­der­na än på var­dags­klä­der­na.

Bi­lis­ten har i höst­mörk­ret många sa­ker att ge akt på för en trygg färd: om­byt­li­ga vä­der­för­hål­lan­den, djur i rö­rel­se, med­tra­fi­kan­ter som rör sig med bil el­ler till cy­kel el­ler till fots.

För en sä­ker tra­fik­kul­tur för al­la gäl­ler för­stås att man föl­jer tra­fik­reg­ler­na. Men tra­fikvett hand­lar ock­så om ett sam­spel mel­lan al­la som rör sig i tra­fi­ken.

Al­la som rör sig i tra­fi­ken ska ha fo­kus just på att kö­ra bi­len, mo­pe­den el­ler cy­keln. Fort­fa­ran­de är det många som an­vän­der mo­bil­te­le­fo­nen ut­an hands­free då man kör bil, mo­ped el­ler cy­kel. En­ligt en un­der­sök­ning som Tra­fik­ver­ket gjor­de (2016) sva­rar 90 pro­cent i te­le­fo­nen un­der bil­kör­ning, näs­tan 70 pro­cent ring­er sam­tal, 30 pro­cent lä­ser med­de­lan­den me­dan 25 pro­cent skri­ver med­de­lan­den el­ler gör sta­tusupp­da­te­ring­ar på so­ci­a­la me­di­er.

Även fotgängare kan för­or­sa­ka far­li­ga si­tu­a­tio­ner om de har fo­kus på sin te­le­fonskärm i stäl­let för på om­giv­ning­en.

Al­la som rör sig i tra­fi­ken har ett an­svar för att främ­ja tra­fik­sä­ker­he­ten. Nu när höst­mörk­ret fal­ler på är det än vik­ti­ga­re att al­la har fo­kus på vägen för sin egen och med­tra­fi­kan­ter­nas sä­ker­het.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.