Au­rora tving­as tän­ka om

Sju bo­en­de drab­bas när Au­rora­hem­met i Han­gö slu­tar med sin nu­va­ran­de verk­sam­het.

Västra Nyland - - News -

För att få eko­no­min att gå runt mås­te Au­rora­hem­met struk­tu­re­ra om he­la verk­sam­he­ten. Man kan in­te läng­re er­bju­da ser­vice 24 tim­mar i dyg­net al­la da­gar i vec­kan, och där­för har Au­rorastif­tel­sen med­de­lat de sju som bor på hem­met att sö­ka nya bo­en­den.

Från sta­dens si­da är man re­do att ta emot de som bott på hem­met. Kö­er­na till ett re­sur­se­rat bo­en­de är kor­ta, i prak­ti­ken in­te ex­i­ste­ran­de, en­ligt sta­dens grund­trygg­hets­di­rek­tör Eli­sa­beth Ka­jan­der.

– Vi har än­då va­rit för­be­red­da på det här i någ­ra år. Vi har en skyl­dig­het att hit­ta en plats till de bo­en­de, sä­ger Ka­jan­der.

Nå­gon tid­ta­bell för när de bo­en­de mås­te flyt­ta ut finns in­te.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.