Fåg­lar­na kvitt­rar om nya rön

Kungs­få­geln är Fin­lands mins­ta få­gel. Än­då spe­lar den en vik­tig roll i in­ter­na­tio­nell forsk­ning, och år­li­gen ring­märks 10 000 fåg­lar vid få­gel­sta­tio­nen på Han­gö udd.

Västra Nyland - - News - TEXT HARALD GRÖNSTRAND harald.gronstrand@ksf­me­dia.fi FOTO LI­NA ENLUND li­na.enlund@ksf­me­dia.fi

Det är en mu­len men varm ok­to­ber­mor­gon. So­len har va­rit up­pe i en­dast en tim­me, men på Tring­as fågelstation har man va­rit va­ken re­dan länge.

– Vi är sex per­so­ner här just nu. Så länge so­len är up­pe ring­mär­ker och ob­ser­ve­rar vi fåg­lar här, sä­ger Alek­si Le­hi­ko­i­nen som an­sva­rar för sta­tio­nen.

Han be­rät­tar att allt som hän­der på sta­tio­nen sker på fri­vil­lig ba­sis och att det finns mel­lan 50 och 70 per­so­ner som stäl­ler upp i ar­be­tet. Och det be­hövs, år­li­gen ring­mär­ker man un­ge­fär 10 000 fåg­lar på ud­den. Ob­ser­va­tio­ner­na är än­nu fler, un­ge­fär en halv mil­jon bok­förs var­je år.

– I år har vi hit­tills märkt 7500 fåg­lar. De fles­ta flytt­fåg­lar­na har re­dan flyt­tat, men vi ring­mär­ker fåg­lar än­nu i no­vem­ber.

Fång­as med nät

Ett sten­kast från få­gel­sta­tio­nen lig­ger en kungs­få­gel i ett nät. Le­hi­ko­i­nen tar för­sik­tigt få­geln ur nä­tet, väger den, mä­ter ving­läng­den och kol­lar dens fett­la­ger fö­re han ring­mär­ker den.

– Det här är Fin­lands mins­ta få­gel. Den här väger 5 gram, så hon ska äta upp sig li­te än­nu, sä­ger han och släp­per i väg få­geln.

Vid sta­tio­nen har de någ­ra ti­o­tal nät för små­fåg­lar och åt­ta nät för rov­fåg­lar. När fåg­lar­na fly­ger in i nä­ten fal­ler de ner i en fic­ka där­i­från de en­kelt går att ploc­ka.

– Men vi hin­ner in­te all­tid ta upp all in­for­ma­tion in­nan vi släp­per i väg dem. En helg märk­te vi 1 800 fåg­lar, och då hin­ner man in­te med myc­ket mer än att ring­mär­ka dem, sä­ger Le­hi­ko­i­nen.

All in­for­ma­tion som sam­las in på sta­tio­nen an­vänds i forsk­ning och över hund­ra ve­ten­skap­li­ga ar­tik­lar med ma­te­ri­al från Han­gö har pub­li­ce­rats.

– Man har till ex­em­pel kun­nat vi­sa att fåg­lar­nas flytt­rö­rel­ser änd­ras på grund av den glo­ba­la upp­värm­ning­en. För vis­sa ar­ter har flytt­da­tu­met änd­rat med tre vec­kor, vil­ket är väl­digt myc­ket.

Själv hål­ler Le­hi­ko­i­nen just nu på med forsk­ning där han an­vän­der da­ta från 80 få­gel­sta­tio­ner i värl­den.

– Men med ma­te­ri­a­let vi sam­lar in här ser vi ock­så hur få­gel­po­pu­la­tio­ner­na mår och hur ho­ta­de ar­ter­na är.

Hund­ra­tals ar­ter

En bit bort hörs ett kvitt­ran­de i ett nät. I nä­tet lig­ger två ring­märk­ta stjärt­me­sar som Le­hi­ko­i­nen snabbt tar loss och släp­per i väg.

– De är ore­gel­bund­na flytt­fåg­lar och är li­te kne­pi­ga när de fast­nar i nä­ten. De bör­jar fö­ra en mas­sa ljud, och det loc­kar fler stjärt­me­sar som då ock­så fast­nar i nä­tet.

Stjärt­me­sar­na och kungs­fåg­lar­na hör till någ­ra av de van­li­ga­re fåg­lar­na man ser på sta­tio­nen. Men år­li­gen kom­mer ock­så rik­ti­ga ra­ri­te­ter till ud­den.

– I sön­dags fick vi en taj­gablå­stjärt. Det var den fjär­de som nå­gon­sin va­rit på sta­tio­nen, och den förs­ta som vi fått i ett nät, sä­ger Le­hi­ko­i­nen.

Den här sä­song­en har de ock­så sett en brand­kro­nad kungs­få­gel, den and­ra nå­gon­sin på sta­tio­nen. To­talt har få­geln en­dast ob­ser­ve­rats 70 gång­er i Fin­land.

– År­li­gen ob­ser­ve­rar vi 220 till 230 ar­ter. Vi bru­kar se en ny art per år.

För att få ring­mär­ka fåg­lar mås­te man ge­nom­gå en skol­ning så att fåg­lar­na in­te ska­das. De för­sö­ker ock­så pic­ka en på fing­rar­na, en gång bet en sparv­hök ge­nom na­geln på min bror.

Alek­si Le­hi­ko­i­nen

Re­kord och tren­der

År 2019 kom­mer man att fi­ra 40-års­ju­bi­le­um på sta­tio­nen. Alek­si Le­hi­ko­i­nen be­rät­tar att man sett många för­änd­ring­ar i fåg­lars be­te­en­de un­der åren.

– Bland an­nat har just an­ta­let stjärt­me­sar ökat, men or­to­lan­s­par­var­na har mins­kat ra­di­kalt. Vi har in­te sett en en­da i år. Ock­så de ar­ter­na som bor i nor­ra Fin­land har mins­kat myc­ket.

För­bi fly­ger någ­ra la­du­s­va­lor. De är se­na för sin flytt till Afri­ka.

– Ny­li­gen slog vi Fin­lands­re­kord i an­ta­let blå­me­sar. Den 10 ok­to­ber såg vi 8 617 styc­ken. Forsk­ning vi­sar ock­så att ju ti­di­ga­re de kläcks, desto ti­di­ga­re flyt­tar de. Av tu­sen blå­me­sar som märks i si­na bon så fång­ar vi kanske in en här på sta­tio­nen, sä­ger Le­hi­ko­i­nen.

Plöts­ligt ser han en sparv­hök i ett av nä­ten. Ina Tir­ri tar för­sik­tigt ut få­geln, ring­mär­ker den och väger den. Det gäl­ler att va­ra för­sik­tig när man han­te­rar rov­fåg­lar.

– För att få ring­mär­ka fåg­lar mås­te man ge­nom­gå en skol­ning så att fåg­lar­na in­te ska­das. De för­sö­ker ock­så pic­ka en på fing­rar­na, en gång bet en sparv­hök ge­nom na­geln på min bror, sä­ger Le­hi­ko­i­nen.

Den här sparv­hö­ken är en ung ho­na som väger 258 gram. På sta­tio­nen fång­ar man un­ge­fär 300 sparv­hö­kar per år.

– De bru­kar flyt­ta i sep­tem­ber, så den här är sen. De bru­kar över­vint­ra i Tyskland. An­nars ver­kar flyt­ten i år va­ra nå­got ti­di­ga­re än nor­malt, sä­ger Alek­si Le­hi­ko­i­nen.

FOTO: LI­NA ENLUND

REGULUS REGULUS. Kungs­få­geln är Fin­lands mins­ta få­gel. Den här väger 5 gram.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.