Av­fall dum­pat mitt i sko­gen

Bil­de­lar, klä­der, tom­bur­kar … Kort och gott skräp och so­por – det har nå­gon dum­pat i en hög vid en mind­re väg mitt i Skall­bö­le­sko­gen i Te­na­la.

Västra Nyland - - News - TEXT JO­HAN­NA LEMSTRÖM jo­han­na.lemstrom@ksf­me­dia.fi FOTO LI­NA ENLUND li­na.enlund@ksf­me­dia.fi

En sop­tipp har hit­tats i sko­gen i Skall­bö­le i Te­na­la. Kal­le Au­gustsson som bor grann­gårds är arg, och för­vå­nad. Tro­li­gen ha­de det va­rit gra­tis att fö­ra so­por­na till av­falls­sta­tio­nen i Hors­bäck.

Kal­le Au­gust­sons bror Per-Olof Au­gust­son be­gav sig till skogs i när­he­ten av Skall­bö­le gård i Te­na­la för en tid se­dan. Han skul­le ploc­ka svamp – och det hit­ta­de han nog. Men dess­utom fann han en sop­tipp mitt i sko­gen.

Kal­le Au­gust­son fick raskt där­ef­ter be­sök av bro­dern och blev rik­tigt arg när han fick hö­ra om den olag­li­ga sop­tip­pen.

– Det mesta, kanske till och med allt skräp, ha­de man fått fö­ra gra­tis till av­falls­sta­tio­nen i Hors­bäck, sä­ger Kal­le Au­gust­son ef­ter att han vi­sat vägen fram till tip­pen i sko­gen.

Att gö­ra sig mö­dan att kö­ra ut på lands­byg­den och in i sko­gen för att töm­ma sitt flak när man li­ka gär­na ha­de kun­nat kö­ra till Rosk’n Rolls be­tyd­ligt be­kvä­ma­re av­falls­sta­tion i Hors­bäck över­går hans för­stånd.

Från oli­ka bi­lar

Han har själv gre­jat och me­kat en hel del med bi­lar så där­för ur­skil­jer han de­lar från fle­ra oli­ka bi­lar och mär­ken i hö­gen. Bland an­nat finns det sä­ten, bil­lyk­tor, luft­fil­ter och en ratt i hö­gen. Han är il­la rädd för att det un­der brå­tet ock­så kan lig­ga läc­kan­de bil­bat­te­ri­er.

– På ba­sis av de­lar­na har en av bi­lar­na va­rit mörk­grön. Och de tom­ma öl­bur­kar­na ser ut att va­ra från vårt söd­ra grann­land ut­i­från öl­sor­ter­na.

En än­nu när­ma­re stu­die av en av bur­kar­na vi­sar att bäst fö­re-da­tum var i ju­li 2016. Sop­hö­gen har pac­kat och lagt sig och öl­bur­kar­na är blek­ta i fär­gen. Så man kan för­mo­da att so­por­na an­ting­en le­gat i sko­gen någ­ra år – el­ler sam­lats på ett flak och se­na­re dum­pats.

– Över ett år be­dö­mer jag nog att skrä­pet le­gat där, sä­ger Kal­le Au­gust­son.

An­nat som man med blot­ta ögat kan ur­skil­ja är en ljus col­le­ge­trö­ja med drag­ked­ja i en sli­ten, el­ler upp­sli­ten, sop­säck. På ett av bil­sä­te­na lig­ger en kul­spets­pen­na från en piz­ze­ria i Åbo samt en spänn­rem av ty­pen bläck­fisk. Ock­så två oran­ge­fär­ga­de plog­käp­par åter­finns i hö­gen.

– För fem­tio år se­dan var det rätt van­ligt att man dum­pa­de so­por i na­tu­ren, men nu? Nog är det ju märk­ligt. Li­kaså att man vid sor­te­rings­punk­ter dum­par så­dant som in­te hör hem­ma där. Vid sor­te­rings­punk­ten vid Krok­by bro har det fle­ra gång­er le­gat så­dant som man in­te får läm­na där.

Kal­le Au­gust­son blev som han själv sä­ger rik­tigt för­ban­nad – de som gjort sig skyl­di­ga till att ha dum­pat skrä­pet i sko­gen ska va­ra gla­da för att han in­te rå­ka­de ta dem på bar gär­ning, fast det in­te är Kal­le Au­gust­sons ägor. För så här gör man in­te mot na­tu­ren.

–Det är ett miljöbrott. Tänk på rä­var och mård­hun­dar, i syn­ner­het val­par­na, de är så ny­fik­na och ro­tar sä­kert i sop­hö­gar som den här och kan ska­da sig.

Kal­le Au­gust­son har be­stämt sig för att gö­ra en po­li­san­mä­lan – för ibland hit­tar man led­trå­dar som kan le­da di­rekt till sop­dum­pa­ren. Det kan fin­nas brev el­ler tid­ning­ar med namn och adress på och då är in­di­ci­er­na re­dan gans­ka star­ka.

Mil­jö­in­spek­tör Jou­ni Stor­dell på Ra­se­borgs stad be­kräf­tar att så har hänt fler­ta­let gång­er.

Han kän­ner till plat­sen för den ak­tu­el­la olag­li­ga skogs­tip­pen.

– Det är nog gans­ka många år se­dan nu, men där har va­rit so­por ti­di­ga­re ock­så. Då såg mar­kä­ga­ren till att av­fal­let stä­da­des bort. Jag mås­te nog ta och be­ge mig dit igen, samt kon­tak­ta mar­kä­ga­ren, kon­sta­te­rar han.

Ef­ter att han fått tag på mar­kä­ga­ren ring­er han till­ba­ka.

– Mar­kä­ga­ren är i en så­dan si­tu­a­tion att han in­te kan stä­da upp det­ta själv. Med be­ak­tan­de av det samt att han de facto lå­tit fre­da ett 200 hek­tar stort om­rå­de till na­tur­skydds­om­rå­de, som även in­klu­de­rar plat­sen för so­por­na, tän­ker jag per­son­li­gen med hjälp se till att det blir stä­dat.

Jou­ni Stor­dell be­rät­tar att det nor­malt är mar­kä­ga­rens an­svar att hål­la si­na ägor re­na från av­fall och även stå för even­tu­el­la kost­na­der om man in­te hit­tar ned­skrä­par­na.

SKRÄP. Glas­split­ter och gam­la bil­sä­ten, en spänn­rem, en re­klam­pen­na, klä­des­plagg ... lis­tan över ”fyn­den” i sko­gen är lång och det mesta ser ut att va­ra så­dant som gra­tis får fö­ras till Rosk’n Rolls av­falls­sta­tion i Hors­bäck.

ARG. Kal­le Au­gust­son blev rik­tigt för­ban­nad då sop­hö­gen i na­tu­ren upp­täck­tes. Så pass att han är glad å ned­skrä­par­nas väg­nar att han in­te tog dem på bar gär­ning, det ha­de nog bli­vit en re­jäl åt­hut­ning då.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.