Mi­nus­bud­get i Sjun­deå 2019

Sjun­deå kom­mun har un­der de se­nas­te åren byggt upp ett ku­mu­la­tivt över­skott i sin eko­no­mi men näs­ta år görs bud­ge­ten upp med ett med­ve­tet un­der­skott. Or­sa­ken är bland an­nat byg­get av den nya sko­lan, som får sto­ra följ­der för eko­no­min.

Västra Nyland - - News - MI­RA STRAND­BERG mi­ra.strand­berg@ksf­me­dia.fi

Sjun­deå sik­tar på att få sin bud­get i ba­lans in­om någ­ra år. Näs­ta år är re­sul­ta­tet än­då ne­ga­tivt.

Den sto­ra in­ve­ste­ring som en ny skol­bygg­nad vän­tas stå för (i dags­lä­get va­ri­e­rar be­räk­ning­ar­na för byg­get mel­lan 15 och 25 mil­jo­ner eu­ro) kom­mer att be­las­ta eko­no­min re­jält via av­skriv­ning­ar så fort byg­get står klart. Där­för är det vik­tigt att nu få eko­no­min i ba­lans.

– Vi för­sö­ker hål­la ni­vån på vå­ra öv­ri­ga in­ve­ste­ring­ar på kring två mil­jo­ner eu­ro så att vi kla­rar av skol­cam­pus­byg­get, sä­ger eko­no­mipla­ne­rings­chef Kai­sa Ok­ke­ri.

– Nu lig­ger kost­nads­be­räk­ning­ar­na kring 25 mil­jo­ner eu­ro om vi vill byg­ga en bygg­nad. En så stor in­ve­ste­ring skul­le krä­va en höj­ning av kom­mu­nal­skat­ten med en pro­cen­ten­het. Det tyc­ker in­te vå­ra be­sluts­fat­ta­re är ett bra al­ter­na­tiv, så vi mås­te ut­re­da and­ra sätt att ord­na det, sä­ger kom­mun­di­rek­tör Ju­ha-Pek­ka Iso­tu­pa.

Bud­ge­ten för näs­ta år vi­sar ett mi­nus­re­sul­tat på 65 280 eu­ro. Kom­mu­nen räk­nar med att vän­da un­der­skot­tet till ett över­skott in­om pla­ne­rings­pe­ri­o­den 2020–2022.

Den störs­ta in­ve­ste­ring­en näs­ta år, 800 000, är ut­vidg­ning­en av vat­ten­nä­tet till hög­hus­om­rå­det i Pic­ka­la.

– Det ger ock­så in­täk­ter i form av an­slut­nings­av­gif­ter, men syns ock­så på in­ve­ste­rings­si­dan, sä­ger Ok­ke­ri.

And­ra in­ve­ste­ring­ar som kom­mu­nen räk­nar med näs­ta år är bland an­nat 250 000 eu­ro för byg­gan­det av cy­kel­vä­gen från Varg­sväng­en till De­ger­by­vä­gen, 100000 eu­ro för byg­gan­det av vägan­slut­ning­ar till det nya se­nior­kom­plex­et Virk­ku­lankylä och 100 000 eu­ro för pla­ne­ring av fler­plans­kors­ning i Sunnan­vik. Har det va­rit svårt att gö­ra upp bud­ge­ten då ni in­te alls har klart för er vad den nya sko­lan kom­mer att kos­ta?

– Ja och nej. Un­der någ­ra år har vi gjort ef­fek­ti­ve­rings­åt­gär­der ge­nom 62 så kal­la­de le­an-pro­jekt. De har gjort att vi spa­rar 1,5 mil­jo­ner eu­ro. Om vi in­te ha­de haft någ­ra pro­blem alls med in­om­hus­luf­ten ha­de vi gått 1,5 mil­jo­ner eu­ro mer på mi­nus var­je år, sä­ger Iso­tu­pa.

– För årets bud­get har vi yt­ter­li­ga­re ju­ste­rat in­koms­ter och ut­gif­ter för to­talt två mil­jo­ner eu­ro. Nu bör­jar det snart va­ra svårt att ef­fek­ti­ve­ra me­ra. Då mås­te vi se över ser­vice­ni­vån.

Fas­tig­he­ter­na blir vik­ti­ga­re

Näs­ta års bud­get på­ver­kas utö­ver av skol­byg­get ock­så av so­ci­al­sam­ar­be­tet med In­gå kom­mun. Sa­m­ar­be­tet ökar bå­de på ut­gif­ter och på in­koms­ter. I och med att sa­m­ar­be­tet ock­så på­ver­kar mäng­den köp­ta tjäns­ter i kom­mu­nen blir kom­mu­nens störs­ta ut­gifts­post näs­ta år för förs­ta gång­en köp av tjäns­ter i stäl­let för per­so­nal­kost­na­der.

Näs­ta år vill kom­mu­nen ock­så läg­ga me­ra re­sur­ser på mark­nads­fö­ring, nä­rings­livs­ut­veck­ling, tomt­för­sälj­ning och plan­lägg­ning, allt för att loc­ka nya Sjun­deå­bor till or­ten.

– Vi räk­nar med att kom­mu­nens be­folk­nings­ök­ning är lång­sam un­der pla­ne­rings­å­ren, sä­ger Ok­ke­ri.

Den lång­sam­ma be­folk­nings­ök­ning­en på­ver­kar ock­så skat­te­in­koms­ter­na, som har ut­veck­lats po­si­tivt i

Sjun­deå de se­nas­te åren. Det är ock­så oklart hur på­gåen­de re­for­mer på riks­ni­vå kom­mer att på­ver­ka skat­te­struk­tu­ren i Sjun­deå.

– Be­ty­del­sen av fas­tig­hets­skat­ten kom­mer att öka, sä­ger Ok­ke­ri.

FOTO: MI­RA STRAND­BERG

RESURSKRÄVANDE. Ar­be­tet med att pla­ne­ra och för­be­re­da den nya sko­lan i Sjun­deå tar myc­ket av tek­nis­ka di­rek­tör Mar­kus Mo­i­si­os och bild­nings­di­rek­tör Juk­ka Pi­e­ti­nens tid.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.