Nya mo­del­ler för da­gis­fo­to

Västra Nyland - - News -

In­om små­barnspe­da­go­gi­ken i Ra­se­borg har man ba­ra upp­hand­lat grupp­fo­to­gra­fe­ring den­na höst. För­äld­rar­na har fått ord­na por­trätt­fo­to­gra­fe­ring­en. I In­gå strä­var kom­mu­nen ef­ter att slip­pa be­fat­ta sig med fo­to­ar­range­mang­en.

I år har dag­vårds­kans­li­et i Ra­se­borg en­dast ar­ran­ge­rat grupp­fo­to­gra­fe­ring på dag­hem­men. För­äld­rar­na har fått ord­na den in­di­vi­du­el­la fo­to­gra­fe­ring­en om de så öns­kat.

Dag­vårds­kans­li­et skic­ka­de ut ett brev om det­ta till da­gis­för­äld­rar­na i maj. Re­spon­sen har lå­tit vän­ta på sig.

– Ing­en tog kon­takt i vå­ras. Nu på hös­ten har jag fått ett par e-post­med­de­lan­den i ären­det av för­äld­rar och per­so­nal. De som ta­git kon­takt tyc­ker in­te om be­slu­tet, sä­ger Char­lot­te Lindh som är chef för små­barnspe­da­go­gi­ken i Ra­se­borg.

Be­slu­tet mo­ti­ve­ras med att en del av de an­ställ­da har upp­levt da­gen som väl­digt stres­sig bå­de för bar­nens och för sin egen del.

– Man har frå­gat sig om det ba­ra är en gam­mal va­na och om det hör till vårt hu­vud­sak­li­ga upp­drag.

Lindh på­pe­kar att man in­te har för­bju­dit in­di­vi­du­ell fo­to­gra­fe­ring.

– Vi har upp­hand­lat grupp­fo­to­gra­fe­ring­en och hop­pats att i sam­ar­be­te med för­äld­rar­na kun­na ord­na den per­son­li­ga fo­to­gra­fe­ring­en, till ex­em­pel på da­gis – upp­hand­lad av dem som de facto be­ta­lar för bil­der­na.

Den ur­sprung­li­ga tan­ken var att sta­den skul­le upp­hand­la fo­to­gra­fe­ring­en för al­la dag­hem och sko­lor. Det­ta var en­ligt upp­hand­lings­chef Sa­tu Wi­gren en re­kom­men­da­tion av bland an­nat Ut­bild­nings­sty­rel­sen ef­ter att Svens­ka Yles gransk­ning vi­sa­de att de stör­re ak­tö­rer­na er­bju­der kun­der­na för­må­ner som gör bil­der­na dy­ra­re än de bor­de va­ra.

Wi­gren sä­ger att det på grund av på­tryck­ning av lo­ka­la po­li­ti­ker in­te blev nå­gon kon­kur­rens­ut­sätt­ning i Ra­se­borg. Då­va­ran­de bild­nings­di­rek­tö­ren be­slu­ta­de där­för att rek­to­rer­na och dag­hems­fö­re­stån­dar­na skul­le skö­ta upp­hand­ling­en för si­na re­spek­ti­ve en­he­ter.

– In­om små­barnspe­da­go­gi­ken an­såg vi att dag­hems­fö­re­stån­dar­na ha­de till­räck­ligt med åta­gan­den än­då, sä­ger Lindh.

Upp till da­gi­set i Han­gö

I Han­gö har frå­gan in­te dis­ku­te­rats. Där får dag­hems­fö­re­stån­dar­na själ­va ar­ran­ge­ra fo­to­gra­fe­ring­en, i prak­ti­ken kan de an­li­ta den fo­to­graf de vill.

– En för­äl­der har und­rat var­för man in­te an­li­tar lo­ka­la fo­to­gra­fer även om de skul­le va­ra li­te dy­ra­re. Men i öv­rigt har ing­en kri­tik nått mi­na öron, sä­ger Bir­git­ta Mann­ström som är chef för små­barnspe­da­go­gi­ken.

En aspekt av sy­ste­met är just att de sto­ra ak­tö­rer­na med mas­siv mark­nads­fö­ring kan va­ra at­trak­ti­va, till ex­em­pel loc­ka­des ett dag­hem av ett köp­kort till Ikea.

Mann­ström in­ty­gar att fo­to­gra­fe­ring­en in­ne­bär ”li­te cir­kus” på da­gis.

– Jag fick ny­li­gen se en bild där när­vår­da­ren lig­ger på gol­vet med bar­net sit­tan­de på sig för trygg­hets­käns­lans skull. Men det är en grej som hör till. Det upp­levs in­te som ett pro­blem.

Myc­ket har bli­vit lät­ta­re.

– Nu för ti­den be­hö­ver dag­hems­per­so­na­len in­te alls be­fat­ta sig med peng­ar­na.

Mann­ström kan än­då för­stå att frå­gan dis­ku­te­ras.

– Visst kan man frå­ga sig om det är små­barnspe­da­go­gi­kens upp­gift. Men mig ve­ter­li­gen har det ald­rig upp­levts som ett pro­blem i Han­gö.

I In­gå har frå­gan va­rit ak­tu­ell. I kom­mu­nen tilläm­pas just nu oli­ka mo­del­ler.

– De dag­hem som har av­tal med nå­gon fo­to­fir­ma full­föl­jer dem, sä­ger Char­lot­ta Ny­holm som är chef för små­barnspe­da­go­gi­ken.

– Ut­gångs­lä­get är att fo­to­gra­fe­ring­en in­te ord­nas av små­barnspe­da­go­gi­ken fram­ö­ver, men kan till ex­em­pel ord­nas av en för­äld­ra­för­e­ning.

Slår hårt

Da­gis- och skol­fo­to­gra­fe­ran­det i Ra­se­borg har va­rit en av grund­pe­lar­na i Eke­näs­fö­re­ta­get Fo­to­fa­bri­kens verk­sam­het.

– Vi har gått från åt­ta en­he­ter (sko­lor och dag­hem, red. anm.) 2011 till 28 en­he­ter i fjol.

Än­nu 2017 fo­to­gra­fe­ra­de Fo­to­fa­bri­ken 1 500 da­gis­barn i Ra­se­borg och Han­gö.

FOTO: LINA ENLUND

FOTO: LINA ENLUND

TAR SIN TID. I de fles­ta dag­hem i Ra­se­borg har för­äld­rar­na själ­va fått ord­na den in­di­vi­du­el­la da­gis­fo­to­gra­fe­ring­en den­na höst.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.