Jon Lind­ström ny tu­rist­chef i Han­gö

Jon Lind­ström ef­ter­trä­der Ma­ri­ka Pul­li­ai­nen som tu­ris­m­chef i Han­gö. Han bör­jar sitt nya upp­drag ef­ter års­skif­tet.

Västra Nyland - - News - HARALD GRÖNSTRAND harald.gronstrand@ksf­me­dia.fi

– Det är su­per­trev­ligt och en stor ära. Jag kän­ner tack­sam­het för för­tro­en­det som sty­rel­sen gett mig, sä­ger Jon Lind­ström.

Det var i mån­dags som Han­gös tu­ris­m­bo­lag Han­sea val­de ho­nom till ny tu­ris­m­chef för sta­den. Sam­ti­digt blir han ock­så vd för bo­la­get.

–Det känns som om jag fick en bra kon­takt med sty­rel­sen ge­nast från bör­jan. Att job­ba in­om det kom­mu­na­la och att va­ra vd för ett ak­tie­bo­lag är nya ele­ment som jag ser fram emot, men jag har en kon­kret bild om vad det hand­lar om, sä­ger Lind­ström.

Job­bet som tu­ris­m­chef loc­ka­de 19 sö­kan­de to­talt. Av dem gick sex vi­da­re till in­ter­vju, och av dem tre till en sista om­gång.

– En drog sig ur un­der den sista om­gång­en, så det var Jon Lind­ström och en an­nan kvar, sä­ger Ai­la Pääk­kö, sty­rel­se­ord­fö­ran­de för bo­la­get Han­sea som har hand om Han­gös tu­ris­m­verk­sam­het.

Hon be­rät­tar att sty­rel­sen val­de Lind­ström en­häl­ligt.

– Han är ut­åt­rik­tad och kom­pe­tent och vi tar emot ho­nom med öpp­na ar­mar, sä­ger Pääk­kö.

In­om bo­la­get kom­mer ock­så tjäns­ten som mark­nads­fö­rings­sek­re­te­ra­re att le­di­ganslås in­om de när­mas­te vec­kor­na.

– På det här sät­tet kom­mer han att kun­na skräd­dar­sy sitt team, sä­ger Pääk­kö.

Bor i Te­na­la

Jon Lind­ström bor för till­fäl­let i Te­na­la till­sam­mans med sin fa­milj. Där dri­ver de Vil­la Christi­ne, och har allt­så en di­rekt kopp­ling till tu­ris­men i re­gi­o­nen.

–Vårt fö­re­tag har haft myc­ket kon­takt med Ra­se­borgs tu­rist­by­rå, och vi har till ex­em­pel sett ett stort upp­sving med cy­kel­turis­ter se­dan Ku­strut­ten bör­ja­de mark­nads­fö­ras, sä­ger Lind­ström.

Kom­mer du att flyt­ta till Han­gö i och med det nya job­bet?

–Jag har en per­son­lig re­la­tion till Han­gö, men har in­te pla­ner på att flyt­ta dit med fa­mil­jen. Min jobb­re­sa kom­mer än­då att hal­ve­ras jäm­fört med nu, sä­ger Lind­ström.

Just nu ar­be­tar han i Helsing­fors med in­ter­na­tio­nell för­valt­ning på Nor­dis­ka in­ve­ste­rings­ban­ken. Det att han in­te flyttar till Han­gö tror han in­te att kom­mer att va­ra en nack­del.

– Di­stan­sen blir nog in­te ett pro­blem. Jag har en stark käns­la för Han­gö och kom­mer att se till att be­va­ka Han­gö­bor­nas och -fö­re­ta­gar­nas in­tres­sen. Jag har go­da kon­tak­ter se­dan ti­di­ga­re med Vil­le Vu­o­rel­ma som är tu­ris­m­chef i Ra­se­borg, och är över­ty­gad om att jag kom­mer att sam­ar­be­ta tätt med grann­kom­mu­ner­na, sä­ger Lind­ström.

Blic­kar ös­terut

För att ut­veck­la tu­ris­men i Han­gö sä­ger Lind­ström att han dels ser en stor po­ten­ti­al i Helsing­fors­re­gi­o­nen.

– Men Han­gö är ock­så ett unikt be­söks­mål för ut­länds­ka be­sö­ka­re – Han­gö är ett praktex­em­pel på ren skär­gårds­na­tur och det geo­gra­fis­ka lä­get och för­bin­del­ser­na är bra. Ut­länds­ka tu­ris­ter be­sö­ker för­mod­li­gen Helsing­fors, kans­ke Lapp­land, In­sjö­fin­land el­ler Noux na­tio­nal­park. Men Han­gö med si­na uni­ka sand­strän­der och sin pit­to­res­ka små­stads­i­dyll kan er­bju­da nå­got all­de­les ex­tra.

Han lyf­ter ock­så upp ha­vet som nå­got vik­tigt.

– Folk som re­ser vill upp­le­va kon­tras­ter. Som väst­nylän­ning­ar har vi kans­ke svårt att sät­ta oss in i hur det är att bo i en mil­jonstad som Pe­king el­ler Moskva, men be­ho­vet av retre­at och själa­vård kom­mer att vär­de­sät­tas i allt hög­re grad.

– Att stil­la sitt sin­ne med en kopp te och ett brin­nan­de ljus me­dan ha­vet stor­mar ut­an­för är nå­got som en be­sö­ka­re kan få sma­ka på i Han­gö. Å and­ra si­dan kan vi i Han­gö ut­veck­la nya spän­nan­de även­tyrsupp­le­vel­ser som padd­ling och ki­te­sur­fing – ock­så på vin­tern.

FOTO: VN-ARKIV

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.