Stör­re spric­kor i bud­ge­ten

Halvårs­rap­por­ten var en kall­dusch för Ra­se­borg. Nu kom­mer föl­jan­de: skat­te­in­koms­ter­na sjun­ker yt­ter­li­ga­re och vår­den blir dy­ra­re.

Västra Nyland - - News -

Stads­sty­rel­sen har be­slu­tat an­hål­la hos stads­full­mäk­ti­ge att en bud­ge­tänd­ring i 2018 års bud­get görs så att skat­te­in­koms­ter­na mins­kas från 115,2 mil­jo­ner eu­ro till 112,9 mil­jo­ner eu­ro.

Stads­sty­rel­sen har i sam­ma ve­va be­slu­tat att he­la or­ga­ni­sa­tio­nen på grund av de mins­ka­de skat­te­in­koms­ter­na bör iakt­ta åter­håll­sam­het vad be­träf­far bud­getö­ver­skrid­ning­ar.

I halvårs­rap­por­ten, som re­dan be­trak­ta­des som ett bak­slag, upp­skat­ta­des skat­te­in­koms­ter­na upp­gå till 113,9 mil­jo­ner eu­ro mot bud­ge­te­ra­de 115,2 mil­jo­ner eu­ro. Men Kom­mun­för­bun­dets pro­gnos den 23 ok­to­ber vi­sa­de att årets kom­mu­nal­skat­tein­täk­ter sjun­ker yt­ter­li­ga­re. Or­sa­ker­na lig­ger i skat­te­rät­tel­sen för skat­teå­ret 2018 som en­ligt Fi­nans­mi­ni­s­te­ri­ets se­nas­te upp­skatt­ning skul­le va­ra om­kring –240 mil­jo­ner för kommun­grup­pens del mot be­räk­na­de –80 mil­jo­ner i ju­ni.

På grund av det­ta har man va­rit tvung­en att i sta­den pro­gnos för tred­je kvar­ta­let yt­ter­li­ga­re sän­ka skat­te­in­koms­ter­na till 112,9 mil­jo­ner eu­ro.

Di­lem­mat är med and­ra ord att kom­mu­ner­na re­do­vi­sa­des be­tyd­ligt för höga skat­te­in­koms­ter i fjol vil­ket ger ut­slag i år.

Skat­te­för­valt­ning­en be­rät­ta­de i mån­dags att in­komst­skat­ter­na mins­ka­de från i fjol och för­änd­ring­en be­ror på skat­te­lätt­na­der.

Vår­dens mil­jo­nö­ver­skrid­ning

Även vår­den i Ra­se­borg ut­gör en tyng­re eko­no­misk bör­da än för­ut­spått. So­ci­al- och häl­so­vårds­nämn­dens net­tout­gifts­ram i bud­ge­ten 2018 upp­går till to­talt 98,7 mil­jo­ner eu­ro.

I progno­sen per den 31 au­gusti be­räk­na­des ut­fal­let för he­la året 2018 upp­gå till 102,2 mil­jo­ner eu­ro var­med so­ci­al- och häl­so­vårds­sek­torn över­skri­der bud­ge­tansla­get med 3,5 mil­jo­ner eu­ro.

Den spe­ci­a­li­se­ra­de sjuk­vår­dens bå­da an­slag över­skrids till­sam­mans med näs­tan 3 mil­jo­ner eu­ro. En stor or­sak tillö­ver­skrid­ning­en är att bud­ge­tansla­get sänk­tes i en­lig­het med sta­dens åt­gärds­pro­gram och Ra­se­borgs sjuk­hus hand­lings­plan.

– Vi un­der­bud­ge­te­ra­de och ig­no­re­ra­de ris­ker­na, sä­ger Karl von Smit­ten (SFP) som är ord­fö­ran­de i so­ci­al- och häl­so­vårds­nämn­den.

En­ligt von Smit­ten be­står över­skrid­ning­en av två de­lar. Den förs­ta är de så kal­la­de över­tids­dyg­nen som kos­tar näs­tan en mil­jon eu­ro.

– Vi höj­de ögon­bry­nen åt det­ta re­dan i vint­ras men ären­det togs till nämn­den först i maj. Då gav vi so­ci­a­loch häl­so­vårds­di­rek­tö­ren car­te blan­che att re­da ut frå­gan.

Det­ta led­de till att man köp­te vård­plat­ser i Han­gö och Sjundeå.

– På en må­nad gick över­tids­dyg­nen till noll. Men vi bor­de ha gjort det re­dan i feb­ru­a­ri–mars.

Den and­ra or­sa­ken är att Ra­se­borg ”är en li­ten kom­mun som in­te har råd med specialiserad sjukvård för sin gam­la be­folk­ning”.

– Ra­se­borg och Han­gö har den högs­ta an­de­len per­so­ner över 75 år i Ny­land. Av det­ta föl­jer en låg ut­bild­nings­grad och då­lig skat­te­be­tal­nings­för­må­ga. Utö­ver det­ta är för­sörj­nings­kvo­ten rentav sämst i Ny­land, sä­ger von Smit­ten.

– Många har fått ny höft, si­na ögon ope­re­ra­de el­ler si­na krans­kärl vid­ga­de. Vi äld­re är pig­ga men dy­ra. Det är vårt pro­blem, sä­ger von Smit­ten och på­pe­kar att han själv är 75 år gam­mal men har haft tu­ren att få va­ra frisk.

Stads­sty­rel­sen fö­re­slår att an­sla­get höjs med 2 780 000 eu­ro plus 180 000 eu­ro.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.