Hen­riks­son SFI-mäs­ta­re

Västra Nyland - - News -

Jo­han Hen­riks­son från Han­gö IK åter­vän­de från Åland och de fin­lands­svens­ka för­bunds­mäs­ter­ska­pen i styrkelyft med ett guld. Se­ger­re­sul­ta­tet i klas­sen un­der 83 kg var 672,5 ki­lo­gram.

SFI-mäs­ter­ska­pen, som av­gjor­des i Ma­ri­e­hamn, väck­te stort in­tres­se. På plats fanns 34 lyf­ta­re vil­ket är myc­ket i dy­li­ka i sam­man­hang.

På herr­si­dan blev HIK:s Jo­han Hen­riks­son bäs­ta po­äng­ploc­ka­re en­ligt Wil­ks-ta­bel­len – som ut­går från re­sul­ta­tet kont­ra den eg­na kropps­vik­ten – då han i 83-ki­los­klas­sen fick upp sin 672,5 ki­lo. Hans se­rie var 245 ki­lo i knä­böj, 155 ki­lo i bänk och slut­li­gen 272,5 ki­lo i mat­klyft.

– Täv­ling­en för­löp­te myc­ket bra. Min gam­la knä­ska­da stör­de in­te, där­e­mot kän­de jag li­te av min in­flu­en­sa.

– Men här­i­från är det bra att fort­sät­ta. Nu sik­tar jag på FM­täv­ling­ar­na i Över­tor­neå i mars, där är må­let att va­ra på pris­pal­len, sa­de Hen­riks­son som i Ma­ri­e­hamn stan­na­de tio ki­lo­gram från sitt per­son­li­ga re­kord.

En me­dalj till

Det blev yt­ter­li­ga­re en me­dalj för HIK ge­nom Magnus Hen­riks­son som var trea i klas­sen un­der 105 ki­lo­gram. Han tan­ge­ra­de nu sitt per­son­li­ga re­kord 590 ki­lo­gram med se­ri­en 210 ki­lo i knä­böj, 135 i bänk och 245 i marklyf­te.

För HIK:s Ste­fan Wes­ter­holm blev det en fjär­de plats i klas­sen un­der 93 ki­lo med re­sul­ta­tet 620 ki­lo. I sam­ma klass var Christof­fer En­berg, Ro­bert Sa­lin och Mar­tin Sa­lin – al­la från KK Eken i Eke­näs – fem­ma, sjua re­spek­ti­ve nia med re­sul­ta­ten 550, 535 och 440 ki­lo­gram.

I klas­sen 105 ki­lo kon­cen­tre­ra­de sig Ekens Jo­nas Wal­len på att få god­kän­da 160 ki­lo­gram i bänk och blev se­dan sexa to­talt med 365 ki­lo. Klubb­kam­ra­ten Jo­han Kid­ron var sin tur fem­ma i klas­sen över 120 ki­lo med 582,5 ki­lo.

Fin­länds­ka re­kord

I sam­ma klass, över 120 ki­lo, no­te­ra­des da­gens fin­länds­ka re­kord. Hem­ma­lyf­ta­ren André Hjul­ström var tvåa med 737,5 kg och fick upp 315 ki­lo i marklyft – bå­da re­sul­ta­ten är fin­länds­ka re­kord i 23-års­klas­sen.

Bäs­ta dam, en­ligt Wil­ks, var hem­ma­klub­ben ÅKK:s Sti­na Lin­dell som i kas­sen un­der 72 ki­lo fick upp 387,5 ki­lo.

De fles­ta av lyf­tar­na del­tog i den klas­sisk styrkelyft men fy­ra styc­ken täv­la­de ut­rust­ning. Där var det ett re­sul­tat som stack ut – i klas­sen över 120 ki­lo gick nåd­de hem­ma­lyf­ta­ren Ove Lehto 1 010 ki­lo­gram och gick där­med för 35:e gång­en över dröm­grän­sen 1 000 ki­lo­gram.

Det är en im­po­ne­ran­de be­drift, men än­nu me­ra im­po­ne­ran­de är fak­tum att han med det är han in­te ens är bäst i klub­ben. ÅKK:s and­ra topp­namn Ken­neth Sand­vik, som nu läk­te sin rygg­ska­da och fun­ge­ra­de som do­ma­re, har gjort sam­ma sak 48 gång­er.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.