Unga vux­na li­tar mest på tid­ning­ar

Västra Nyland - - Ledare - SPT

Bland me­di­er är tid­ning­ar­na de på­lit­li­gas­te an­ser unga i ål­dern 18–24 år. Det här fram­kom­mer i en ny undersökning.

I Tu­sen fin­län­da­re-un­der­sök­ning­en sva­ra­de över 90 pro­cent av de till­frå­ga­de unga vux­na att till­för­lit­lig­het är me­di­er­nas vik­ti­gas­te egen­skap, skri­ver Tid­ning­ar­nas för­bund i ett press­med­de­lan­de. Bland per­so­ner över 24 år är drygt 80 pro­cent av sam­ma åsikt.

Sak­kun­nig­het kom­mer på en and­ra plats. Drygt 80 pro­cent tyc­ker det är vik­tigt. Kva­li­tet tyc­ker de unga vux­na är det tred­je vik­ti­gas­te. Men om man tit­tar på al­la svar är me­di­er­nas obe­ro­en­de den tred­je vik­ti­gas­te egen­ska­pen.

Fin­län­da­re li­tar mest på tid­ning­ar­na. 84 pro­cent av de unga an­ser att tid­ning­ar är den på­lit­li­gas­te käl­lan och 74 pro­cent av de äld­re hål­ler med.

På and­ra plats är tv:n. Var tred­je ung vux­en li­tar på det de ser och hör i tv:n, och drygt hälf­ten av de vux­na gör det. En­dast 28 pro­cent av de unga vux­na li­tar på ra­di­on, me­dan 42 pro­cent av al­la till­frå­ga­de an­ser att ra­di­o­in­ne­håll är till­för­lit­ligt. På fjär­de plats är tid­skrif­ter och på fem­te stads­tid­ning­ar.

Fin­län­da­re li­tar in­te så värst myc­ket på Goog­le, so­ci­a­la me­di­er, blog­gar och vlog­gar. 13 pro­cent av de till­frå­ga­de li­tar in­te på nå­got de lä­ser, ser el­ler hör.

Tu­sen fin­län­da­re in­ter­vju­a­des i sep­tem­ber och ok­to­ber. IRO Re­se­arch gjor­de un­der­sök­ning­en på upp­drag av Tid­ning­ar­nas för­bund.

FOTO: KSF-ARKIV

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.