In­te det mäs­ter­verk det kun­nat bli

Vac­kert och van­sin­nigt am­bi­tiöst – men går i slutän­dan sam­ma öde till mö­tes som fö­re­gång­ar­na.

Västra Nyland - - Ledare - ALEX­AN­DER EKELUND vnred@vastra­ny­land.fi

Assas­sin’s Creed: Odys­sey. For­mat: Xbox One, Plays­ta­tion 4, PC. Ål­ders­gräns: 18. Be­tyg:

Det se­nas­te även­ty­ret i Ubi­softs lönn­mör­darsvit spin­ner vi­da­re på roll­spels­upp­läg­get från fjol­å­rets Ori­gins, men läm­nar Egyp­ten för an­ti­kens Gre­kland. Utö­ver smy­ga­spek­ten är det in­te myc­ket som skil­jer det åt från ett ty­piskt roll­spel. Det mes- ta finns här: ett klas­siskt ni­vå­sy­stem, en jät­te­lik spel­värld, in­ter­ak­ti­va di­a­lo­ger, ut­byt­bar ut­rust­ning samt drös­vis av si­doupp­drag och bi­syss­lor.

Å ena si­dan blir jag gång på gång över­rump­lad av spe­lets tek­nis­ka be­drif­ter. Det gre­kis­ka öri­ket pas­sar per­fekt i sam­man­hang­et och är så ma­ka­löst väl­gjort och vi­su­ellt im­po­ne­ran­de att det mesta blek­nar i jäm­fö­rel­se.

Det är en yn­nest att få kun­na fly un­dan verk­lig­he­ten till en så­dan vac­ker, hi­sto­risk plats – och när jag be­grun­dar den sans­lö­sa de­talj­ri­ke­do­men från en bergs­topp, ma­nö­vre­rar ett skepp över havs­vå­gor­na el­ler ro­fyllt iakt­tar sol­ned­gång­en från en strand­kant in­ser jag hur långt spel­gra­fik fak­tiskt har kom­mit.

Å and­ra si­dan tril­lar spe­let till slut än­då ner i den fäl­la som samt­li­ga Assas­sin’s Creed gjort dess­förin­nan. Det lik­som fast­nar i sam­ma slags re­pe­ti­ti­va möns­ter och tap­par mitt in­tres­se nå­gon­stans längs vägen.

Det är en frå­ga om ba­lans, mer än nå­got an­nat. Al­la in­gre­di­en­ser­na finns re­dan där – res­ten häng­er på tillag­ning­en.

Odys­sey till­ta­lar mig på så många plan att jag verk­li­gen öns­kar att det bli­vit det mäs­ter­verk det ha­de po­ten­ti­al att bli. Jag tar med mig en hel del fi­na ögon­blick från mi­na äventyr, men sam­man­ta­get är Odys­sey ty­värr än­nu en mis­sad möj­lig­het.

TVÅ HUVDPERSONER. Man får själv väl­ja vem av sys­ko­nen Alex­i­os och Kas­sand­ra man vill spe­la som – ett val som dess­utom har viss in­ver­kan på hur även­ty­ret för­lö­per.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.