Det blå­ser kring Kop­par­näs

Pla­ne­ring­en av fri­lufts­om­rå­det i Kop­par­näs och Stör­svik har fått orts­be­folk­ning­en på bar­ri­ka­der­na. Men verk­sam­hets­le­da­re Ta­pio Le­pik­kö vid­hål­ler att nytänk är nöd­vän­digt för om­rå­dets fram­tid.

Västra Nyland - - News - TEXT MI­RA STRAND­BERG mi­ra.strand­berg@ksf­me­dia.fi FO­TO LI­NA ENLUND li­na.enlund@ksf­me­dia.fi

Det har blåst kring för­e­ning­en Ny­lands fri­lufts­om­rå­dens Kop­par­näs­pla­ne­ring den se­nas­te ti­den. Miss­nö­jet bland De­ger­by­bor­na och dem som an­vän­der om­rå­det har va­rit stort, sär­skilt mot de tra­fi­kar­range­mang som för­e­ning­en pla­ne­rar på om­rå­det. För­e­ning­ens verk­sam­hets­le­da­re Ta­pio Le­pik­kö tyc­ker att det är be­klag­ligt att hel­he­ten överskug­gas av en en­skild fak­tor.

– He­la om­rå­det är otro­ligt fint. Men man mås­te se på hel­he­ten och hur an­vänd­ning­en av de oli­ka de­lar­na på­ver­kar varand­ra.

Vi träf­far Le­pik­kö vid plat­sen för det gam­la gäst­gi­ve­ri­et, en bygg­nad som revs i sep­tem­ber. På den här plat­sen pla­ne­rar för­e­ning­en att in­rät­ta en par­ke­ring för hus­vag­nar och hus­bi­lar.

– Här finns re­dan till­gång till el och vat­ten, och lös­ning­ar för av­lopps­vat­ten. Om­rå­det lig­ger nä­ra det kul­tur­hi­sto­riskt vär­de­ful­la om­rå­det kring Kop­par­näs gård, sä­ger Le­pik­kö.

Idén har kri­ti­se­rats av per­so­ner som an­ser att plat­sen är för av­si­des och då­lig för ka­ra­va­na­re. Le­pik­kö hål­ler in­te med ut­an an­ser att plat­sen lig­ger väl till med kort av­stånd till kärn­om­rå­de­na vid ha­vet.

– Ett hus­vagns­om­rå­de mitt på fri­lufts­om­rå­det är ing­et vi för­or­dar. Tvärtom tyc­ker jag att det är att pri­va­ti­se­ra havs­ut­sikt om vi skul­le an­läg­ga ett om­rå­de som man mås­te be­ta­la en av­gift för att kom­ma in på. Det be­grän­sar an­vänd­ning­en av om­rå­det för ba­ra en an­vän­dar­grupp, sä­ger han.

– Dess­utom har många hus­vagn­sä­ga­re med sig cyklar som de lätt tar sig med till stran­den.

Bäst för ka­no­ter

Ti­di­ga­re har det fun­nits en in­of­fi­ci­ell hus­vagnspar­ke­ring vid Sand­fjär­den. Om­rå­det har lång­samt brett ut sig och sak­nar in­fra­struk­tur.

– Ing­en vet hur många av­falls­vat­ten­tan­kar som tömts i na­tu­ren ef­tersom här in­te finns nå­gon­stans att töm­ma dem. Det här om­rå­det lig­ger för av­si­des och det sak­nas över­vak­ning. Det har fö­re­kom­mit pro­blem, som till ex­em­pel jät­te­li­ka rave­par­tyn, sä­ger Le­pik­kö.

Sand­fjär­den ska i fram­ti­den i stäl­let ut­veck­las till en plats där man kan ord­na eve­ne­mang. Dess­utom är plat­sen en­ligt Le­pik­kö tänkt som ett bra stäl­le för padd­lings­grup­per. En­ligt kri­ti­ker är plat­sen helt fel för padd­ling och vin­dar­na gör det of­ta omöj­ligt att kom­ma in här med ka­not. Vad sä­ger du till det?

– Det stäm­mer in­te, tvärtom. Det här är en skyd­dad fjärd, och öar­na där

ute brom­sar vin­dar­na. Det här är all­tid ett sä­kert kort. Det är en bra plats för ka­no­ter och ock­så en plats som ka­not­fö­re­ta­ga­re själ­va öns­kat.

Orts­bor har ock­så vant sig vid att ta bi­len till Sand­fjär­den och där­i­från pro­me­ne­ra till Sand­vi­ken, som lig­ger på Sjun­deå­si­dan av fri­lufts­om­rå­det. För­e­ning­en pla­ne­rar nu i stäl­let att sty­ra bil­tra­fi­ken till Pic­ka­la.

– Där­i­från är det ba­ra li­te läng­re att gå till Sand­vi­ken än här­i­från Sand­fjär­den. Dess­utom är vä­gen från In­gå till Pic­ka­la bre­da­re och stör­re än Kop­par­näs­vä­gen och Rå­bergs­vä­gen, så det kan till och med gå snab­ba­re att ta sig dit än hit.

Från par­ke­ring­en på Sjun­deå­si­dan går re­dan nu en bred stig, näs­tan som en väg, till stran­den.

Ter­räng­en som en schwei­zerost

Vä­gen till Sand­fjär­den från det gam­la gäst­gi­ve­ri­et, Rå­bergs­vä­gen, ska en­ligt pla­ner­na ock­så stäng­as av för for­donstra­fik. Den störs­ta or­sa­ken är att för­e­ning­en vill be­grän­sa ska­dan av mo­tor­for­don i ter­räng­en. En åk­tur längs vä­gen åskåd­lig­gör pro­ble­met: titt som tätt dy­ker det upp av­stic­ka­re in i sko­gen, vägar som tyd­ligt an­vänts av bi­lar.

– Folk kör ut i ter­räng­en, till och med ut på bergs­klip­por­na. Den längs­ta sträc­ka jag sett att nå­gon kört in i sko­gen är en och en halv kilo­me­ter. Sen läm­nar man bi­len där, mitt i sko­gen. Det är in­te me­ning­en på ett fri­lufts­om­rå­de.

– Att kö­ra mo­tor­for­don i ter­räng­en är för­bju­det i lag. Dess­utom upp­står det risk för mark­brand då man par­ke­rar bi­lar i torrt gräs.

Om Rå­bergs­vä­gen i fort­sätt­ning­en ska fun­ge­ra som en of­fent­lig väg mås­te den bred­das, vil­ket är svårt på grund av ter­räng­för­hål­lan­de­na.

– Och det kos­tar peng­ar. Vä­gen är smal och kan­tas av berg, ut­an di­ken längs vä­gen.

Finns myc­ket mer än Räv­ber­get

Men den rik­tigt svå­ra bi­ten att sväl­ja för många har va­rit pla­ne­ring­en av Räv­ber­get och Bergud­den, Kop­par­näs verk­li­ga trumf­kort. I da­gens lä­ge kan man kö­ra näs­tan än­da fram till bå­da plat­ser­na, och det går att ta sig till klip­por­na ock­så med rull­stol även om den bran­ta bac­ken vid Räv­ber­get vis­ser­li­gen ut­gör en ut­ma­ning.

– Om ett så­dant här fri­lufts­om­rå­de skul­le an­läg­gas nu skul­le det ald­rig pla­ne­ras vägar så här långt in. Och visst är Räv­ber­get fint, men här finns myc­ket an­nat vac­kert ock­så.

I fram­ti­den vill för­e­ning­en stänga av vä­gen vid av­ta­get till Fis­ke­hamns­vä­gen. Ett sten­kast där­i­från, vid den fö­re det­ta re­pre­sen­ta­tions­ba­stun strax ös­ter om Sand­ar­buk­ten, pla­ne­ras ett gui­de­cen­ter. I ge­ne­ral­pla­nen är om­rå­det an­vi­sat som RM-om­rå­de, allt­så ett om­rå­de där man får upp­fö­ra bygg­na­der som be­tjä­nar tu­rism.

– Det är in­te många som vet att det här är vårt om­rå­de. Många tror att det är privat, sä­ger Ta­pio Le­pik­kö när han duc­kar un­der bom­men vid skogs­vä­gen som för ner till ba­stun.

– Här­i­från har vi pla­ne­rat att gö­ra en lät­till­gäng­lig rutt väs­terut, mot Sand­ar­buk­ten. Där finns en fin bad­plats som är nå­got av en of­fent­lig hem­lig­het, med en lång, grund sand­strand. He­la den här strand­rem­san är ett helt ofatt­bart vac­kert om­rå­de och vi vill att folk ska hit­ta hit. Bostads­hu­set vid fis­ke­ham­nen har till ex­em­pel in­te en me­ter egen strand, ut­an he­la ud­den är vårt om­rå­de och fritt fram att be­sö­ka.

Tomt­kö­pen ska­ver än

Just bostads­hu­set på ud­den vid fis­ke­ham­nen och fri­tids­bo­sta­den vid Ham­mar­sud­den är som öpp­na sår i land­ska­pet – och i mång­as med­ve­tan­de. Miss­tron mot för­e­ning­en och dess mo­tiv är stark.

Vad tror du att miss­tron be­ror på?

– Jag tror att det be­ror på att när för­e­ning­en köp­te om­rå­det gjor­des det in­te klart var­för de två tom­ter­na sål­des. Bak­grun­den öpp­na­des in­te upp för all­män­he­ten, helt en­kelt.

Själv har Ta­pio Le­pik­kö valt att in­te grä­va i gam­malt ut­an i stäl­let tit­ta fram­åt.

– Jag kan med han­den på Bi­beln sä­ga att vi in­te har någ­ra dol­da mo­tiv här. Vi vill öpp­na om­rå­det för al­la och främ­ja an­vänd­ning­en ock­så av Räv­ber­get ge­nom att ska­pa en rutt från Bergud­den dit.

Och bil­vä­gen, var­för mås­te den stäng­as?

– Jag för­står att det känns som en för­säm­ring men vi mås­te tän­ka läng­re fram än någ­ra år. Det är in­te hel­ler så att vi ge­nast stäng­er av vä­gen, det skul­le ju stänga ute folk från om­rå­det. Vi ska först ska­pa de nya al­ter­na­ti­ven, se­dan kan vi stänga vä­gen.

Dess­utom stop­par ter­räng­en många al­ter­na­ti­va pla­ce­ring­ar av par­ke­rings­plat­sen. Vä­gen in till Bergud­den kan­tas av den djup svac­ka som en­ligt Le­pik­kö skul­le bli svår och dyr att fyl­la ut och an­vän­da som par­ke­ring, och läng­re fram, vid Räv­ber­get, skul­le en ut­vidg­ning av par­ke­rings­plat­sen fö­ra bi­lar­na näs­tan än­da fram till strand­lin­jen.

– And­ra ut­ma­ning­ar är mar­kä­go­för­hål­lan­de­na, om­rå­det mel­lan den gam­la ba­stun och Bergud­den är i privat ägo. Här är ock­så ber­gigt och vi vill in­te spränga. Och forn­min­ne­na vid Räv­ber­get be­grän­sar ock­så vå­ra möj­lig­he­ter att ut­vid­ga där.

En mo­tion om Kop­par­näs har läm­nats in i In­gå full­mäk­ti­ge. I mo­tio­nen kon­sta­te­ras att ”al­la änd­ring­ar i ge­ne­ral­pla­nen för Kop­par­näs från 2006” bor­de grans­kas.

– Men vi pla­ne­rar inga änd­ring­ar i pla­nen, tvärtom. Om man vill byg­ga gui­de­cent­ret vid Bergud­den el­ler Räv­ber­get skul­le det krä­va en änd­ring av ge­ne­ral­pla­nen. Om­rå­det vid ba­stun är re­dan ut­märkt som om­rå­de för tu­ris­m­re­la­te­ra­de bygg­na­der.

FO­TO: LI­NA ENLUND

IDYLLISKT. Ut­sik­ten från Räv­ber­get i Kop­par­näs är slå­en­de. Men Ta­pio Le­pik­kö ser många and­ra vack­ra hel­he­ter på fri­lufts­om­rå­det.

STILL­SAMT. Sand­fjär­den lig­ger för av­läg­set för att fun­ge­ra som hus­vagnspar­ke­ring. Här ska man i fram­ti­den i stäl­let ord­na oli­ka ty­per av eve­ne­mang, sä­ger Ta­pio Le­pik­kö.FÖR KA­NO­TER. Vid Sand­fjär­den är det me­ning­en att padd­la­re ska kun­na ha verk­sam­het.FÖR AL­LA. Fis­ke­ham­nen är för­e­ning­ens hamn och får an­vän­das av vem som helst. Det no­te­ras ock­så i ge­ne­ral­pla­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.