Nej till ny­byg­ge vid Örn­bo­et

Helsing­fors för­valt­nings­dom­stol går på för­svars­mak­tens lin­je. Örn­bo­et i Tvär­min­ne får in­te ri­vas för att ge plats till en ny in­kvar­te­rings­bygg­nad in­vid för­svars­mak­tens öv­nings­om­rå­de.

Västra Nyland - - News - HA­RALD GRÖNSTRAND ha­rald.gronstrand@ksf­me­dia.fi

Bo­la­get Vi­ta Villan med kopp­ling­ar till den rys­ke af­färs­man­nen Bo­ris Ro­ten­berg får in­te till­stånd att ri­va Örn­bo­et i Tvär­min­ne och byg­ga ny in­kvar­te­ring. Helsing­fors för­valt­nings­dom­stol an­ser att pro­jek­tet in­te kan få un­dan­tags­lov till byg­get ef­tersom det in­te finns lagliga för­ut­sätt­ning­ar till det.

Det var i ok­to­ber 2017 som mil­jö­nämn­den i Hangö gav un­dan­tags­lov till RRK Group att byg­ga en ny in­kvar­te­rings­bygg­nad i stäl­let för det så kal­la­de Örn­bo­et i Tvär­min­ne. RRK Group ha­de an­sökt om till­stånd till pro­jek­tet med en full­makt av FAb Vi­ta Villan, ett bo­lag som den rys­ka af­färs­man­nen Bo­ris Ro­ten­berg står bakom.

Pla­ner­na var att ri­va Örn­bo­et och byg­ga en ny in­kvar­te­rings­bygg­nad på 350 kvadrat­me­ter i två vå­ning­ar, samt en eko­no­mi­bygg­nad på 50 kvadrat­me­ter. För­svars­mak­ten mot­sat­te sig pla­ner­na ef­tersom om­rå­det är nä­ra Syn­da­lens öv­nings­om­rå­de, och med hän­vis­ning till bul­ler­ni­vå­er­na för­des ären­det till Helsing­fors för­valt­nings­dom­stol.

För­valt­nings­dom­sto­len har nu fast­ställt att mil­jö­nämn­dens be­slut ska hä­vas, vil­ket i prak­ti­ken be­ty­der att un­dan­tags­lo­vet in­te ska be­vil­jas.

Inga lagliga för­ut­sätt­ning­ar

Sitt be­slut mo­ti­ve­rar för­valt­nings­dom­sto­len bland an­nat med att mil­jö­nämn­den har tol­kat bul­ler­ni­vå­er­na fel. Man an­ser att mil­jö­nämn­den fat­tat be­slut en­ligt fö­re­skrif­ter för mind­re va­pen, men att det är tunga va­pen som an­vänds på om­rå­det.

Rät­ten ser ock­så att ett un­dan­tags­lov mås­te föl­ja del­ge­ne­ral­pla­nen. Att det se­dan ti­di­ga­re finns be­byg­gel­se nä­ra Örn­bo­et är in­te ett till­räck­ligt skäl till att byg­ga fler bygg­na­der för bo­en­de på om­rå­det.

I sin dom skri­ver rät­ten att ett un­dan­tags­till­stånd skul­le för­ut­sät­ta att öv­ri­ga mar­kä­ga­re på om­rå­det be­hand­las li­ka, allt­så bor­de de tillå­tas byg­ga mot­sva­ran­de bygg­na­der på om­rå­det. Ifall ett un­dan­tags­till­stånd skul­le be­vil­jas skul­le det där­för stri­da mot mar­kan­vänd­ning­s­och bygg­la­gen.

Rät­ten an­ser ock­så att mil­jö­nämn­den in­te fram­för sär­skil­da or­sa­ker till att ett un­dan­tags­lov ska be­vil­jas, och kon­sta­te­rar där­för att det in­te finns lagliga för­ut­sätt­ning­ar till att be­vil­ja un­dan­tags­lov. Där­för ser Helsing­fors för­valt­nings­dom­stol Hangö mil­jö­nämnds be­slut som lagstri­digt, och ser att det mås­te hä­vas.

För­valt­nings­dom­sto­len gav sin dom den 2 november. Do­men kan än­nu över­kla­gas till högs­ta för­valt­nings­dom­sto­len, och det ska ske in­om en må­nad.

Ska be­kan­ta sig med be­slu­tet

När Väst­ra Ny­land i går ring­de upp Han­gös stads­di­rek­tör De­nis Stran­dell och sta­dens stads­geo­det Kuk­ka-Maa­ria Lu­uk­ko­nen ha­de de än­nu in­te hun­nit be­kan­ta sig med för­valt­nings­dom­sto­lens dom.

– Vi mås­te sät­ta in oss i be­slu­tet, men i prin­cip är det ett po­si­tivt be­slut med tan­ke på debatten som blos­sat upp den se­nas­te ti­den, sä- ger De­nis Stran­dell.

Han hän­vi­sar till debatten som upp­kom­mit ef­ter po­li­so­pe­ra­tio­nen i Åbo­lands skär­gård, där ett ryskt fö­re­tag sys­te­ma­tiskt köpt upp mark­om­rå­den på stra­te­gis­ka plat­ser i om­rå­det.

Mil­jö­nämn­den ha­de än­då be­vil­jat un­dan­tags­till­stånd. Hur kan du då från sta­dens si­da tyc­ka att do­men är ett po­si­tivt be­slut?

– Nämn­den be­dö­mer in­te om man ska el­ler in­te ska byg­ga, de be­dö­mer si­tu­a­tio­nen en­ligt be­stäm­mel­ser och pla­ner. Men do­men pas­sar väl in med tan­ke på just debatten om rys­sar och mar­k­af­fä­rer i Fin­land, sä­ger Stran­dell.

Kuk­ka-Maa­ria Lu­uk­ko­nen kan in­te sä­ga hur ären­det kom­mer att be­hand­las på mil­jö­nämn­dens näs­ta mö­te. Mil­jö­nämn­den har möj­lig­het att fat­ta be­slut om att över­kla­ga do­men.

– Jag kan in­te ut­ta­la mig om det än­nu. Jag mås­te sät­ta mig in i be­slu­tet fö­re jag vet hur ären­det fö­re­dras, sä­ger Lu­uk­ko­nen.

De­nis Stran­dell har än­då en klar syn­punkt på ären­det.

– Vad tjä­nar sta­den på att över­kla­ga? Vi har ing­en egen vin­ning i det här ären­det, sä­ger han.

FO­TO: JO­HAN­NA LINDHOLM

RIVS IN­TE. För­valt­nings­dom­sto­lens be­slut be­ty­der att Örn­bo­et in­te kom­mer att ri­vas för att ge rum för en ny in­kvar­te­rings­bygg­nad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.