Pro­fil

Västra Nyland - - News -

QQQQNamn: Mi­kael Forss.

Född: 1954 i Pur­mo, där han ock­så bod­de med fa­mil­jen när bar­nen var små. I dag är bar­nen 28 och 30 år gam­la.

Bor: Hål­ler på att säl­ja hem­met i Ka­ris för att flyt­ta till Ja­kob­stad.

Kar­riär: Bör­ja­de på FPA 2001, fö­re det var han forsk­nings­chef Pen­sions­skydds­cen­tra­len. Fram till 1995 var han fors­ka­re och lä­ra­re i na­tio­na­le­ko­no­mi vid oli­ka hög­sko­lor. Har ock­så haft di­ver­se för­tro­en­de­upp­drag bå­de in­om den of­fent­li­ga och pri­va­ta sek­torn. Är in­te läng­re med­lem i SDP, men till­hör­de par­ti­et när han val­des till FPA-di­rek­tör.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.