Ra­se­borg sa­de upp av­tal om skol­skjuts

Västra Nyland - - News -

Bild­nings­nämn­den har hävt skol­trans­portav­ta­len mel­lan sta­den och det lo­ka­la buss­bo­la­get Finn Char­ters. Av­ta­len har hävts på grund av av­tals­brott.

Bild­nings­vä­sen­det har ord­nar­an­svar för skol­trans­por­ter­na och trans­por­ter­na mås­te fun­ge­ra trots trans­portav­ta­len har upp­hört.

En of­fent­lig upp­hand­lings­pro­cess om skol­trans­por­ter på­bör­jas ge­nast. Un­der ti­den som upp­hand­lings­pro­ces­sen på­går sköts trans­por­ter­na till­fäl­ligt med di­rektupp­hand­ling. Rut­ter­na sköts av Am­pers Bus­s­tra­fik, Wik­ströms Bus­s­tra­fik och Hangö Tra­fik.

Ele­ver­na har fått när­ma­re in­for­ma­tion om skol­trans­por­ter­na via Wil­ma.

Stor an­del

Bild­nings­di­rek­tör Ti­na Nord­man sä­ger att man in­te kan gå in på or­sa­ker­na till att av­ta­let hävts. Men det är frå­ga om åt­ta av tju­go­sex rut­ter to­talt, med and­ra ord näs­tan om en tred­je­del.

– Allt som allt be­rörs 316 ele­ver av ar­range­mang­en, sä­ger Nord­man.

In­te hel­ler bild­nings­nämn­dens ord­fö­ran­de Maj-Britt Mal­mén (SFP) kan gå när­ma­re in på det kon­fi­den­ti­el­la ären­det.

– Det finns en grund. Av­tal sägs in­te upp i förs­ta ta­get, kon­sta­te­rar hon.

Pro­ble­ma­tiskt

Finn Char­ters ingick ett av­tal med sta­den för två år se­dan. Av­ta­let ha­de ett op­tions­år som av­bröts nu.

VN har ti­di­ga­re skri­vit om fö­re­ta­get som va­rit ut­satt för klagomål, bland an­nat har det på­ståtts att bo­la­get kört ut­an al­la be­höv­li­ga tra­fi­klov och un­der ore­gel­bund­na ti­der.

I som­ras sök­te skat­te­ver­ket bo­la­get i kon­kurs på grund av skat­tes­kul­der. Det kun­de man dock en­ligt tid­ning­en Ete­lä-Uu­si­maa (19.8) und­vi­ka tack va­re en be­tal­nings­plan.

Till VN sa­de fö­re­ta­ga­ren Kai Vi­i­nik­ka den 24 au­gusti att han och hans an­ställ­da va­rit ut­sat­ta för per­son­på­hopp, hot och sa­bo­tage. VN har in­te lyc­kats nå fö­re­ta­ga­ren för en kom­men­tar.

FO­TO: ARKIV

HÄVDES. Kai Vi­i­nik­ka ba­sar över bo­la­get Finn Char­ters som sta­den hävt sitt av­tal med.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.