Man all­var­ligt ska­dad i brand i Hangö

Västra Nyland - - News - HA­RALD GRÖNSTRAND

Kloc­kan 4.41 nat­ten till mån­da­gen fick Rädd­nings­cen­tra­len larm om en brand på Es­pla­na­den i Hangö. In­vå­na­re i hög­hu­set märk­te rök i trapp­hu­set och att en brand­var­na­re lar­ma­de.

När Rädd­nings­ver­ket kom till plat­sen var det klart att rö­ken kom ur en et­ta på and­ra vå­ning­en. Brand­kå­ren bröt upp dör­ren och räd­da­de en man i 50-års­ål­dern som låg på gol­vet. Ef­ter det släck­te man bran­den i lä­gen­he­ten. Man­nen ska­da­des all­var­ligt i bran­den. Rädd­nings­ver­ket grans­ka­de et­tan och and­ra lä­gen­he­ter i hög­hu­set och på­bör­ja­de väd­ring­en av hu­set un­der mor­go­nen. Et­tan fick brand-, rök och vat­ten­ska­dor.

På Rädd­nings­ver­ket sä­ger man att det ald­rig fanns nå­gon risk för att bran­den skul­le spri­da sig till an- dra lä­gen­he­ter i hu­set, man lyc­ka­des näm­li­gen släc­ka bran­den i ett ti­digt ske­de. Po­li­sen un­der­sö­ker bran­dor­sa­ken, och brand­kå­ren på­min­ner om att det är vik­tigt att ha en brand­var­na­re i sin lä­gen­het. Per­so­nen som ska­da­des i bran­den ha­de in­te en brand­var­na­re i sin lä­gen­het, det var brand­var­na­ren i trapp­hu­set som väck­te gran­nar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.