HC HIK står kvar på noll po­äng

HC HIK står kvar på noll po­äng ef­ter sex om­gång­ar i FM-li­gan i hand­boll. Sön­da­gens hem­ma­match mot Dic­ken slu­ta­de i en för­lust då gäs­ter­na vann med 28–17.

Västra Nyland - - Ledare - THO­MAS SUNDSTRÖM tho­mas.sunds­trom@ksf­me­dia.fi

– Jag är li­tet över­ras­kad över att vi än­nu är på noll po­äng, sa­de Mat­hi­as Sand­blom i hem­ma­la­get ef­ter mat­chen mot Dic­ken.

Just mot me­dalj­kan­di­da­ten Dic­ken fanns det kanske i och för sig in­te så myc­ket att vän­ta. Hic­ken stod dock för en bra förs­ta halv­lek och ef­ter nit­ton mi­nu­ters spel var Dic­kens led­ning ba­ra ett mål, 9–8.

Slu­tet av halv­le­ken gick än­då till gäs­ter­na. Dic­kens halv­tids­led­ning med fy­ra mål, 13–9, var än­då in­te skräm­man­de stor.

– Vi gjor­de en bra förs­ta halv­lek och så var det ock­så när vi spe­la­de här mot Dic­ken för ett år se­dan. Men se­dan hän­de det nå­got, sa­de Sand­blom.

Dic­ken rym­de

In­led­ning­en på and­ra halv­lek blev syn­ner­li­gen dys­ter för HIK. Från 14–10 gick Dic­ken på tio mi­nu­ter loss till 21–10 se­dan HIK in­te kom­mit nå­gon vart i an­fal­let.

– Vi blev för stil­lastå­en­de och såg mest på varand­ra, sa­de Sand­blom.

Ef­ter det var för­stås sa­ken klar, men i slu­tet kun­de HIK hål­la li­te jäm­na­re steg med gäs­ter­na. Mat­chen ige­nom ha­de man dock sto­ra pro­blem i an­fal­let och på­fal­lan­de of­ta var­na­de do­mar­na HIK för pas­sivt an­falls­spel.

– Vi har ju en gans­ka tunn trupp och då vi dess­utom sak­na­de en rad spe­la­re blev det in­te lät­ta­re, sa­de Mat­hi­as Sand­blom som nu till­sam­mans med bro­dern Li­nus och Niko­la Zu­jic stod för 14 av de 17 HIK-må­len.

Vik­ti­ga mat­cher

I ta­bel­len är HIK sist med noll po­äng på sex mat­cher, men åter­sto­den av november blir in­tres­sant. Den en­da hem­ma­mat­chen mot Cocks lär vis­ser­li­gen in­te ge myc­ket, men i de

tre bor­t­a­mat­cher­na mot At­las, Par­gas IF och Åbo IFK står desto mer på spel.

– De är al­la mat­cher som vi ska kun­na vin­na och vi bör­jar nu fo­ku­se­ra på sön­da­gen och At­las. En se­ger skul­le sä­kert ge me­ra själv­för­tro­en­de ock­så, sa­de Sand­blom.

I Dic­ken gjor­de man un­ge­fär vad som be­höv­des och an­föll på bred front. Det sto­ra gläd­jeäm­net är kanske att Tim­my Thor – som dra­gits med rygg­pro­blem allt se­dan sin se­jour i BK-46 – nu ver­kar va­ra på väg till­ba­ka.

– Det har va­rit tufft, men jag är på rätt väg. Det går för­stås på ryg­gens vill­kor, men just nu känns det gans­ka bra och det är ro­ligt att spe­la hand­boll igen, sa­de Tim­my Thor som nu spe­la­de sin tred­je match för sä­song­en.

SUNDSTRÖM FO­TO: THO­MAS

TILL­BA­KA. Tim­my Thor (t.h.) är till­ba­ka på spel­pla­ner­na, nu i Dic­kens skjor­ta. Mot HIK med John Win­berg blev det en klar se­ger. Dic­ken­spe­la­re t.v. är Max Granlund.

THO­MAS SUNDSTRÖM FO­TO:

VÄN­TAR. Mat­hi­as Sand­blom (t.h.) och HIK är kvar på noll po­äng.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.