SIF till­ba­ka på rätt spår – ÅIFK slogs en­kelt

Västra Nyland - - Ledare - JESPER SUNDSTRÖM

Sjundeå IF vann fre­da­gens match mot Åbo IFK. SIF tog kom­man­dot från start och tap­pa­de ald­rig sitt för­språng.

I ons­dags för­lo­ra­de SIF sin se­mi­fi­nal­match i cu­pen och då sa­de trä­na­ren Ted­dy Nord­ling att det är en bra sak att mat­chen mot ÅIFK kom­mer snabbt. I fre­dags var det dags för bor­t­a­mat­chen mot Åbo­la­get och det gick bra – SIF vann med kla­ra siff­ror.

– Den sto­ra skill­na­den i dag var hur vi spe­la­de i för­sva­ret. Sam­ti­digt är ÅIFK så klart ett an­nat lag än HIFK och ÅIFK har kanske in­te en li­ka­dan skott­styr­ka som HIFK, sä­ger Nord­ling.

Gäs­ter­na gjor­de mat­chens förs­ta mål och un­der den förs­ta kvar­ten led­de SIF of­tast med fle­ra än ett mål. Fö­re halv­le­ken var över ha­de SIF:s för­språng ökat till 16–11.

– Vi stod för en ge­di­gen för­svars­in­sats och tack va­re det fick vi fle­ra kont­rings­möj­lig­he­ter. I bör­jan av mat­chen mis­sa­de vi någ­ra fri­lä­gen, men ef­ter­hand fick vi bätt­re ut­del­ning på vå­ra skott, sä­ger Nord­ling.

In­te hel­ler i and­ra halv­le­ken kla­ra­de ÅIFK av att stö­ra SIF och gäs­ter­na tog till slut en be­kväm se­ger. Ef­ter un­ge­fär 40 mi­nu­ter led­de SIF med 23–16 och tio mi­nu­ter se­na­re var ställ­ning­en 28–21 till gäs­ter­na.

När mat­chen var över ha­de SIF vun­nit med tio mål, el­ler med 35–25 om man så vill. Nord­ling kon­sta­te­rar att la­get stod för en sta­bil in­sats och han sä­ger att SIF:s spel­ni­vå egent­li­gen ald­rig sjönk.

SIF:s bäs­ta mål­skytt den här gång­en var Ott Va­rik med sju full­träf­far.

– Ott var bra i dag, men det gäll­de ock­så Alex­an­der von Nu­mers. Jag kan in­te sä­ga någon­ting an­nat än att de sköt­te si­na upp­gif­ter.

In­tres­sant match

För SIF fort­sät­ter se­ri­en i mor­gon med en bor­t­a­match mot BK-46. Ka­risla­get vann ock­så på fre­da­gen och BK har tio po­äng. SIF har åt­ta po­äng.

– För­stås var det bra att vi vann

i dag så att vårt själv­för­tro­en­de är stärkt in­för ons­da­gens match. Ni­vån på mot­stån­det kom­mer att va­ra hög­re än i dag, sä­ger Ted­dy Nord­ling.

FO­TO: JESPER SUNDSTRÖM

KLAR SE­GER. Alex­an­der von Nu­mers och SIF be­seg­ra­de ÅIFK på fre­dags­kväl­len. von Nu­mers gjor­de sex mål.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.