Knights för­lo­ra­de klart mot Kings

Västra Nyland - - Ledare - JESPER SUNDSTRÖM

FBC Ra­se­borg kam­ma­de noll i in­ne­ban­dyns di­vi­sion 2 på fre­dags­kväl­len. Re­sul­ta­tet mot SBS Kings läm­na­de in­te myc­ket ut­rym­me för dis­kus­sion.

Fö­re fre­da­gens match bör­ja­de ha­de bå­de SBS Kings och Knights nio po­äng. När mat­chen var över ha­de Kings vun­nit med 8–3 och sam­ti­digt ta­git tre nya po­äng.

Det var hem­ma­la­get som gjor­de kväl­lens förs­ta mål i den åt­ton­de mi­nu­ten, men Knights kvit­te­ra­de gans­ka snabbt. Rasmus Hell­ström nä­ta­de i po­wer­play. Någ­ra mi­nu­ter se­na­re tog Kings led­ning­en på nytt och fö­re pe­ri­o­den var över ha­de publi­ken bju­dits på yt­ter­li­ga­re ett mål.

Den här gång­en var det Knights som lyc­ka­des och Te­e­mu Man­ni­nen såg till att ställ­ning­en var 2–2 i pa­us.

– Förs­ta pe­ri­o­den var gans­ka bra av oss, sä­ger Knights trä­na­re Christi­an An­ders­son.

I and­ra pe­ri­o­den gjor­des det två mål och bå­da gång­er­na var det Kings som nä­ta­de. Med and­ra ord låg Knights un­der med 4–2 när tred­je pe­ri­o­den kör­de i gång och det dröj­de in­te länge för­rän det stod 5–2 på tav­lan.

– I den and­ra pe­ri­o­den vi­sa­des det in­te prov på den fi­nas­te in­ne­ban­dyn och i tred­je var vi tvung­na att chan­sa li­te. Det led­de till att Kings kun­de gö­ra fle­ra mål, sä­ger An­ders­son.

Knights fick en straff kort ef­ter Kings fem­te mål, men San­te­ri Lång lyc­ka­des in­te. I stäl­let gjor­de hem­ma­la­get tre mål och Kings led­de med 8–2 då det åter­stod dry­ga fem mi­nu­ter att spe­la.

I slu­tet fast­ställ­de Man­ni­nen slut­re­sul­ta­tet 8–3 med sitt and­ra mål för kväl­len.

– Vi lär­de oss igen nya sa­ker, men visst mär­ker man att vår för­sä­song kanske in­te var den bäs­ta, sä­ger An­ders­son.

Ny spe­la­re

På fre­da­gen kun­de för förs­ta gång­en Knights ny­för­värv Ja­mi Vei­ja­lai­nen med­ver­ka. An­ders­son sä­ger att han tes­ta­de sin nya spe­la­re på fle­ra po­si­tio­ner.

– Han har trä­nat med oss se­dan för­ra vec­kan och det tar sä­kert en tid in­nan han kom­mer in i vårt spel. Jag räk­nar med att han häm­tar lugn och er­fa­ren­het till la­get. Re­dan i dag kom­mu­ni­ce­ra­de han bra på pla­nen.

Knights sä­song fort­sät­ter på fre­dag, då kom­mer HIFK till På­min­ne.

SUNDSTRÖM FO­TO: THO­MAS

FÖR­LUST. Te­e­mu Man­ni­nen och Knights föll mot SBS Kings.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.