Två fin­lands­svens­ka böc­ker no­mi­ne­ra­de

Västra Nyland - - News - AN­NI­KA HÄLLSTEN

Två fin­lands­svens­ka bil­der­böc­ker är no­mi­ne­ra­de till Finlandia Junior.

Fa­mil­je­liv och för­äld­ra­skap för­e­nar de två bil­der­böc­ker­na Äg­get av Ans­si och Mai­ja Hur­me samt Skug­gor­na av San­na So­fia Vu­o­ri och Lin­da Bon­de­stam. Äg­get ut­går från barns fun­de­ring­ar kring hur de bli­vit till och kon­tras­te­rar mot de vux­nas re­ak­tio­ner me­dan Skug­gor­na be­skri­ver sor­gen och sak­na­den ef­ter en för­lo­rad mam­ma.

Ur­valsju­ryn be­röm­mer de två böc­ker­na bland an­nat för att de pas­sar bå­de barn och vux­na.

Äg­get (För­la­get M) är skri­ven av de­bu­tan­ten San­na So­fia Vu­o­ri, känd som bland an­nat ini­ti­a­tiv­ta­ga­re till Estrids Bok­klubb som pro­du­ce­ras i sam­ar­be­te med HBL, och il­lu­stre­rad av Lin­da Bon­de­stam.

Lin­da Bon­de­stam är nu för tred­je gång­en no­mi­ne­rad till Finlandia Junior och strå­lan­de glad.

– Det är li­ka stort var­je gång. ”Histo­ri­en, språ­ket och il­lust­ra­tio­nen for­mar en fin­sli­pad hel­het vars te­ma och stil glä­der. Spän­nan­de ka­rak­tä­rer, de­tal­jer och över­rask­ning­ar finns på var­je ni­vå och får bå­de barn och vux­en att små­le och fnitt­ra. Den färg­gran­na boken läm­par sig för läs­ning en­sam el­ler till­sam­mans”, står det i mo­ti­ve­ring­en.

Äg­get ut­går från barns fun­de­ring­ar kring hur de kom­mit till. Idén väx­te fram un­der ar­be­tets gång, sä­ger Vu­o­ri och Bon­de­stam.

– En mas­sa barn och oli­ka fa­mil­jer har fun­ge­rat som in­spi­ra­tö­rer.

Sorg och för­lust

Skug­gor­na (Schild­ts & Sö­der­ströms) hand­lar om sak­na­den ef­ter en försvunnen mam­ma. Be­rät­tel­sen är skri­ven av Ans­si Hur­me och il­lu­stre­rad av hans hust­ru, gra­fi­kern Mai­ja Hur­me, gra­fi­ker vid HBL.

”Den mångsidi­ga bil­der­bo­ken be­rör sorg och för­lust på ett lyc­kat och kon­kret sätt. Histo­ri­en, il­lust­ra­tio­nen och lay­ou­ten ut­gör en har­mo­nisk hel­het. Fär­ger­na och hand­ling­en styr lä­sa­ren mot ljus: man kan be­fria sor­gen. Käns­lor som be­skrivs i ver­ket når bå­de barn och vux­na”, står det i mo­ti­ve­ring­en.

– Ur­valsju­ryn har för­stått vad boken hand­lar om. Det är fint att en däm­pad och li­te sorg­sen bok kan få po­si­tiv upp­märk­sam­het, sä­ger Mai­ja Hur­me.

FOTO: LEIF WECKSTRÖM

FÖR BARN. Mai­ja och Ans­si Hur­me samt San­na So­fia Vu­o­ri och Lin­da Bon­de­stam kan­di­de­rar för Finlandia Junior-pri­set.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.