Bild­ning­en ver­kar hål­la bud­get

Västra Nyland - - News -

När bud­ge­ten i Raseborg räm­nar ut­gör bild­nings­sek­torn fort­sätt­nings­vis en frisk fläkt i sam­man­hang­et.

Bild­nings­nämn­dens net­to­ram 2018 upp­går till 53,5 mil­jo­ner eu­ro. Ut­fal­let per den 30 sep­tem­ber är net­to 39,5 mil­jo­ner eu­ro vil­ket ut­gör 73,8 pro­cent. Pro­gno­sen vi­sar en un­der­skrid­ning av net­to­bud­ge­ten med drygt 0,5 mil­jo­ner eu­ro el­ler 1 pro­cent. Av sum­man ut­gör hem­vårds­stö­det cir­ka 200 000 eu­ro.

Bild­nings­nämn­den vän­tas an­teck­na det­ta för kän­ne­dom på tis­dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.