Ak­tia le­ve­re­rar kon­tan­ter hem

Västra Nyland - - News -

Ak­tia bör­jar i ja­nu­a­ri le­ve­re­ra hem kon­tan­ter. Hem­le­ve­ran­ser­na görs i sam­ar­be­te med Pos­ten i hu­vud­stads­re­gi­o­nen, Lo­vi­sa, Ja­kob­stad och i In­gå.

Man kan re­dan i slu­tet av året in­gå ett av­tal med ban­ken om hem­le­ve­rans, skri­ver Ak­tia i ett press­med­de­lan­de.

Det var i bör­jan av som­ma­ren som Ak­tia ut­red­de be­ho­vet av en så­dan här tjänst. 3 000 per­so­ner till­frå­ga­des och in­tres­set var stort. Över 40 pro­cent av kun­der­na är in­tres­se­ra­de och många har be­hov av re­gel­bun­den hem­le­ve­rans.

– Ef­ter­frå­gan är stor bland kun­der som har svårt att ta sig till kon­to­ret el­ler till kon­tantut­tags­punk­ter. Tjäns­ten un­der­lät­tar var­da­gen och spa­rar kost­na­der även i om­rå­den där av­stån­den är långa, sä­ger Mer­ja Ser­ge­li­us, di­rek­tör med an­svar för pri­vat­kunds­verk­sam­he­ten i Ak­tia i press­med­de­lan­det.

Ak­tia tror tjäns­ten kom­mer att mins­ka på rus­ning­en i de­ras kon­tor där kon­tant­tjäns­ter er­bjuds.

Pi­lotske­det star­tar i bör­jan av ja­nu­a­ri och av­slu­tas i slu­tet av mars. Till en bör­jan, då tjäns­ten fort­fa­ran­de tes­tas, kan man be­stäl­la hem högst 3 000 eu­ro åt gång­en.

Ak­tia po­äng­te­rar att det är tryggt att be­stäl­la kon­tan­ter hem. Pos­ten är all­tid per­son­li­gen i kon­takt med kun­den och le­ve­ran­sens är en vär­de­för­sän­del­se som all­tid mås­te tas emot per­son­li­gen.SPT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.