Grö­na grup­pen splitt­ra­des

Västra Nyland - - News - MIRA STRAND­BERG, PAAVO RANTALAINEN

Fem grö­na full­mäk­ti­ge­le­da­mö­ter i Kyrkslätt har bru­tit med den grö­na full­mäk­ti­ge­grup­pen och bil­dar en ny, egen grupp.

Den nya grup­pen be­står av le­da­mö­ter­na Min­na Ha­ka­pää, Ant­ti Ki­lap­pa, Noo­ra Pi­i­li, Ou­ti Sa­lo­ran­ta-Eriks­son och Eli­na Utri­ai­nen, plus er­sät­tar­na Mai­ja Lou­na­maa och Pek­ka Pou­ta­nen.

En­ligt ett press­med­de­lan­de från de le­da­mö­ter som bil­dat en ny grupp hand­lar det om brist på för­tro­en­de in­om den grö­na full­mäk­ti­ge­grup­pen. Ant­ti Ki­lap­pa sä­ger att det in­te finns nå­gon en­skild or­sak till splitt­ring­en.

– Det är frå­ga om hel­he­ten och hur grup­pen fun­ge­rar in­ternt och sam­ar­be­tar med and­ra grup­per, sä­ger han.

För­ra vec­kan gick tre le­da­mö­ter ur den grö­na grup­pen, i tis­dags yt­ter­li­ga­re två le­da­mö­ter. Den nya grup­pen har än­nu in­te be­slu­tat om sitt namn. Le­da­mö­ter­na fort­sät­ter som med­lem­mar i för­e­ning­en Kyrkslätts grö­na och hål­ler fast vid det val­pro­gram som de grö­na ha­de i va­let.

Det för­ra kom­mu­nal­va­let var fram­gångs­rikt för Kyrkslätts grö­na, som fick fy­ra nya plat­ser, to­talt el­va. Nu kvar­står allt­så ba­ra sex i den ur­sprung­li­ga grö­na grup­pen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.