”Sto­ra bå­tar är vår grej”

I går de­la­des ut­mär­kel­sen årets fö­re­ta­ga­re i Raseborg ut. Ti­teln gick till An­nSo­fie och Mi­chael Nylund som dri­ver fa­mil­je­fö­re­ta­get Nylunds Bo­at­house som de grun­da­de 2016.

Västra Nyland - - News - JOHANNA LEMSTRÖM johanna.lemstrom@ksf­me­dia.fi

För­e­ning­en Fö­re­ta­gar­na i Raseborg har ut­sett Nylunds Bo­at­house till årets fö­re­ta­ga­re i Raseborg 2018.

– Vi blev nog tag­na helt på säng. Det har jät­tes­tor be­ty­del­se och känns jät­te­ro­ligt att få den be­kräf­tel­sen, sä­ger vd Mi­chael Nylund.

Ut­mär­kel­sen de­la­des ut på för­e­ning­ens höst­mö­te i går och togs emot av hans svär­far Berndt Huldin, som job­bar som varvs­chef i fö­re­ta­get. För själ­va är Ann-So­fie och Mi­chael Nylund på en väl­för­tjänt se­mester­re­sa, fak­tiskt de­ras förs­ta om bröl­lops­re­san i fjol räk­nas bort.

– Vi har gjort otro­ligt långa da­gar, sä­ger Mi­chael Nylund.

Per­son­li­ga­re än bil­af­fä­rer

Han grun­da­de fö­re­ta­get 2016 till­sam­mans med sin hust­ru. Båt­af­fä­rer kom dock in i hans liv re­dan då han job­ba­de på ett an­nat fa­mil­je­fö­re­tag, bil­af­fä­ren Spe­ci­al Mo­bil.

– Vi sål­de en del bå­tar vid si­dan av bi­lar­na och jag märk­te att jag gil­la­de båt­af­fä­rer­na bätt­re, de var mer per­son­li­ga. Att säl­ja bi­lar ska­pa­de in­te sam­ma band som jag kän­ner att man får vid en båt­af­fär.

Det ver­kar fak­tiskt som om bå­tar är väl­digt käns­li­ga sa­ker. Mi­chael Nylund be­rät­tar om vux­na män som stått och grå­tit då de­ras äls­ka­de bå­tar fått nya äga­re.

– Det är myc­ket käns­lor i luf­ten. Bå­tar blir som fa­mil­je­med­lem­mar, man ger ju dem namn ock­så.

Fö­re­ta­get Nylunds Bo­at­houses ut­veck­ling har va­rit när­mast ex­plo­sions­ar­tad. Allt bör­ja­de med för­sälj­ning av bå­tar och så kom ser­vice av bå­tar med som yt­ter­li­ga­re ett ben att stå på.

På tal om ben att stå på – i au­gusti blev Nylunds Bo­at­house för­sälj­nings­re­pre­sen­tant för de in­hems­ka Nord star-bå­tar­na som till­ver­kas i Kar­le­by. Fö­re­ta­get byg­ger lyx­i­ga jak­ter samt patrull­bå­tar.

– Vi säl­jer de­ras bå­tar med en­sam­rätt. Sto­ra bå­tar är vår grej.

Man er­bju­der ock­så för­va­ring av mo­tor- och se­gel­bå­tar.

– Vi ver­kar i Skuru hamn i Po­jo, i Spe­ci­al Ma­ri­nes ut­rym­men. Det är yp­per­li­ga ut­rym­men för ett fö­re­tag i båt­bran­schen, Finn­gulfs båt­fa­brik fanns där ti­di­ga­re.

På kort tid har fö­re­ta­get gått från att va­ra ett två per­so­ners fa­mil­je­fö­re­tag till att sys­sel­sät­ta 15 per­so­ner.

– Först skul­le jag bör­ja en­sam och i lugn takt, kän­na ef­ter om det är rätt bransch. Jag märk­te rätt snabbt att jag be­höv­de hjälp. Min fru ha­de ett bra jobb in­om eko­no­mi­bran­schen i Helsing­fors, men sa­de upp sig för att job­ba i vårt fö­re­tag.

I kärn­trup­pen in­går ut­ö­ver Mi­chael, Ann-So­fie och hen­nes pap­pa Berndt ock­så To­bi­as Tallqvist, men Mi­chael Nylund är in­te sen att tac­ka he­la per­so­na­len.

– Per­so­na­len är A och O. Ut­an vår fi­na per­so­nal skul­le vi in­te kla­ra oss.

In­ter­na­tio­nel­la af­fä­rer

Just nu på­går upp­tag­ning och ser­vice av bå­tar för fullt. Och pa­ral­lellt med det pla­ne­rar man sin ut­ställ­ning på näs­ta års båt­mäs­sa. Mäss­san – den tra­di­tio­nel­la i mäs­s­cent­ret i Helsing­fors – är för öv­rigt väl­digt vik­tig.

–Det var ef­ter årets mäs­sa som vår bu­si­ness tog fart or­dent­ligt.

I mo­ti­ve­ring­en till ut­mär­kel­sen årets fö­re­tag sägs att Nylunds Bo­at­house har en mo­dern och fräsch image. Att man syss­lar med in­ter­na­tio­nell båt­för­med­ling samt för­sälj­ning av ex­klu­si­va båt­mär­ken gör fö­re­ta­get till en fö­re­gång­a­re i re­gi­o­nen.

– Vi har en hel del kun­der i Sve­ri­ge, de tyc­ker om att vi ta­lar svens­ka. Men vi gör ock­så af­fä­rer i de bal­tis­ka län­der­na och i Tyskland, sä­ger Mi­chael Nylund.

FOTO: JO­HAN LJUNGQVIST

TACK­SAM­MA. Mi­chael och Ann-So­fie Nylund som äger och dri­ver Nylunds Bo­at­house i Po­jo är rör­da över ut­mär­kel­sen årets fö­re­ta­ga­re i Raseborg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.