Det mås­te in­te fin­nas hopp, men det hör kans­ke li­tet till att det skall fin­nas.

Västra Nyland - - News - An­ders Pyy TEXT THO­MAS SUNDSTRÖM tho­mas.sunds­trom@ksf­me­dia.fi FOTO LINA ENLUND lina.enlund@ksf­me­dia.fi

vi vill in­te öka på den bör­dan, sä­ger Vil­le Ris­sa­nen.

– Vi får se hur allt ut­veck­lar sig, nu märk­te vi med cy­kel­ba­nan att det var gans­ka blött på si­na stäl­len och fick tän­ka om li­tet. Men det mesta bru­kar lö­sa sig, sä­ger Mat­ti Pel­to­nen, den verk­li­ga eldsjä­len i På­min­ne-sam­man­hang.

Än så länge är man allt­så i ett in­le­dan­de ske­de, men i sön­dags var re­dan fle­ra cy­klis­ter på plats och prö­va­de på down­hill. En av dem var Tu­uk­ka Pak­ka­la, nu­me­ra Helsing­fors­bo, men upp­vux­en i Fis­kars.

– Det här var ro­ligt, det var and­ra gång­en jag prö­va­de och det är spän­nan­de. Jag skul­le in­te sä­ga att det här är far­ligt, men man skall ve­ta vad man gör och be­härs­ka sin cy­kel, sa­de Pak­ka­la.

Pak­ka­la har un­der som­ma­ren cyk­lat re­gel­bun­det i Fis­kars på sti­gar­na där. Men ock­så down­hill till­ta­lar.

– Sam­ti­digt är det två helt oli­ka gre­nar, och det sät­ter ock­så oli­ka krav på cy­keln. I prak­ti­ken mås­te man ha skil­da cyklar, sa­de Pak­ka­la.

En ny­het till

Down­hill-sats­ning­en är in­te hel­ler den en­da ny­he­ten på På­min­ne. Än­nu färs­ka­re – och än­nu me­ra i pi­lots­ke- det – är sats­ning­en på mountain cart.

– Det är lå­ga tre­hju­ling­ar som man åker ner på och ock­så här är tan­ken att vi skall ha nå­got me­ra att bju­da på, sä­ger Vil­le Ris­sa­nen.

Jäm­fört med cyk­ling­en stäl­ler mountain cart mind­re krav på an­vän­da­ren. Man kom­mer att ha en ut­hyr­ning av tre­hju­ling­ar­na med till­hö­ran­de skydds­ut­rust­ning.

– Det här är nå­got som al­la skall kun­na gö­ra och tre­hju­ling­ar­na är spe­ci­al­gjor­da för dy­likt med spe­ci­el­la fäs­ten för his­sar. Just nu har vi två mountain carts, men det be­hövs för­stås fle­ra. I nu­lä­get skul­le jag upp­skat­ta att vi ta­lar om ett ti­o­tal, sä­ger Ris­sa­nen.

Bra vin­ter bakom

Än så länge tes­tar man i li­ten ska­la och i vår skall man dra upp en ba­na för mountain cart ock­så. Fö­re det skall dock årets vin­ter ge­nom­fö­ras.

– Den för­ra sä­song­en var bra, men det hand­lar ju så myc­ket om de ytt­re för­hål­lan­de­na. Blir det en rik­tigt då­lig vin­ter så finns det in­te så myc­ket att gö­ra, sä­ger Ris­sa­nen.

Det är en or­sak till att man sat­sar på an­nan verk­sam­het för­u­tom det som sker un­der vintern. Men ock­så där har man in­ve­ste­rat – den se­nas­te ny­he­ten där var barn­skid­lif­ten som togs i bruk för­ra sä­song­en.

– Den var bra. Nu har vi fak­tiskt ing­et stör­re pro­jekt för årets sla­lom­sä­song, ut­an fort­sät­ter där vi blev i vå­ras, sä­ger Vil­le Ris­sa­nen.

VIDGADE VYER. Nu finns det ock­så möj­lig­het att ta sig ned­för På­min­ne­bac­ken med cy­kel.RO­LIGT. Tu­uk­ka Pak­ka­la prö­va­de på down­hill.NYTT. Vil­le Ris­sa­nen i bak­grun­den fö­re­vi­sar en ny mountain cart.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.