Bild­land­skap, sys­ter­skap och humor

Ett bild­land­skap som Jo­han Isaks­son ska­pat pa­ral­lellt med Jo­an­na Wi­grens och Son­ja Ahl­fors ar­be­te med boken Nå­gon ha­tar oss öpp­nar bakom­lig­gan­de pro­ces­ser, ka­os och tan­kar.

Västra Nyland - - Ledare - LAU­RA LUNDSTRÖM kul­tur@vastra­ny­land.fi

Boken Nå­gon ha­tar oss igen be­står av Son­ja Ahl­fors och Jo­an­na Wi­grens Fa­ce­bookchatt, som ut­kom i ok­to­ber 2017.

I den stän­digt på­gåen­de di­a­lo­gen på chat­ten be­hand­las tan­kar om fe­mi­nis­tisk kamp, ång­est, barn, sex, för­äls­kel­se, peng­ar, te­a­ter, kon­flik­ter, sys­ter­skap och vän­skap; värl­den be­skri­ven ur två är­ke­fe­mi­nis­ters per­spek­tiv. Boken är ett sam­ar­be­te mel­lan Blaue Frau, Luc­kan i Helsing­fors och ku­ra­tor Ida-Lina Ny­holm.

– Te­a­ter­grup­pen Blaue Frau bil­da­des 2005, så vi har hun­nit gö­ra många pro­jekt till­sam­mans. När Schild­ts & Sö­der­ströms frå­ga­de om vi vil­le ge ut en bok kän­des det na­tur­ligt att tac­ka ja, sä­ger Jo­an­na Wi­gren.

Fa­ce­bookchat­ten mel­lan vän­ner­na och kol­le­ger­na har ska­pats re­dan runt 2007 och även om tex­ter­na till boken är ut­val­da och ex­em­pel­vis namn är bort­tag­na så är tex­ter­na

oför­änd­ra­de, in­klu­si­ve stav­fel.

Jo­han Isaks­son som är Jo­an­na Wi­grens part­ner, har gjort allt gra­fiskt ma­te­ri­al för Blaue Frau, se­dan 2011.

– Ef­ter många år som yr­kes­verk­sam il­lust­ra­tör där jag främst ri­tat för hand bör­ja­de jag job­ba med kol­la­ge­tek­nik för att hit­ta ett eget bild­ska­pan­de. Jag är väl­digt in­spi­re­rad av da­da-konsten som ju upp­stod som en slags re­volt el­ler punk­rö­rel­se på 1920-ta­let och jag tyck­te det pas­sa­de Son­jas och Jo­an­nas tex­ter. Jag har mesta­dels ar­be­tat med gam­la tid­ning­ar, sax och tejp, men även gjort fo­to­mon­tage med da­torns hjälp, be­rät­tar Isaks­son.

Det är ett tätt sam­ar­be­te och Wi­gren be­to­nar att grup­pen he­la ti­den vill job­ba på ett ic­ke-hi­e­rar­kiskt sätt, och där­för är Isaks­sons ar­be­te nå­got som vux­it fram pa­ral­lellt sna­ra­re än då tex­ten är klar, som il­lust­ra­tio­ner tra­di­tio­nellt görs. Där­för an­vän­der de hell­re be­grep­pet bild­land­skap.

Över­lev­nads­stra­te­gi

Nam­net till boken och ut­ställ­ning­en Nå­gon ha­tar oss igen hand­lar om en över­lev­nads­stra­te­gi. Folk blir lätt pro­vo­ce­ra­de. En­ligt du­on är det en del av job­bet som skå­de­spe­la­re att ock­så med­ve­tet pro­vo­ce­ra och lyf­ta fram äm­nen ge­nom konsten som känns vik­ti­ga.

– Åsik­ter får och bör ju al­la ha, men för att in­te bli knäck­ta be­hö­ver vi varand­ras stöd och har på sätt och vis ut­veck­lat en stra­te­gi, vi tar hat med humor, för­kla­rar Ahl­fors.

En del av bil­der­na är ut­ställ­da på Luc­kan och den stör­re hel­he­ten på gal­le­ri Fo­kus.

I hör­net av gal­le­ri­lo­ka­len i Fo­kus är en slags kre­a­tiv ka­os­hör­na in­stal­le­rad, med över­strec­ka­de tex­ter och bil­der som in­te kom med i boken för att be­sö­ka­ren ska kun­na ta del av pro­ces­sen.

FOTO: PRESSBILD

TUR­NÉ. Jo­han Isaks­son, Jo­an­na Wi­gren och Son­ja Ahl­fors stäl­ler ut i Ka­ris. Pre­miär för sin ut­ställ­ning ha­de de i Helsing­fors.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.