SLC Raseborg är årets lo­kalav­del­ning

Västra Nyland - - News -

SLC vill upp­märk­sam­ma ak­tiv lo­kal verk­sam­het och har nu för förs­ta gång­en ut­sett Årets lo­kalav­del­ning. Ut­mär­kel­sen gick till två lo­kalav­del­ning­ar, Pur­mo och Raseborg.

Bå­da pre­mi­e­ra­des med di­plom och ett verk­sam­hets­bi­drag på 1 000 eu­ro. Vin­nar­na pre­sen­te­ra­des un­der Svens­ka lant­bruks­pro­du­cen­ter­nas central­för­bunds kon­gress den 26– 27 november i Es­bo.

– Det be­ty­der myc­ket, i syn­ner­het med tan­ke på att vi är en ny lo­kalav­del­ning. Det känns bra att det jobb vi gör upp­märk­sam­mas, sä­ger SLC Ra­se­borgs sek­re­te­ra­re Jo­han­na Was­ström på Bro­by gård.

SLC Raseborg le­ver ett myc­ket ak­tivt liv, trots att för­e­ning­en in­led­de sin verk­sam­het så sent som vid in­gång­en av 2017, ef­ter sam­man­slag­ning av Po­jo lands­bygds­för­e­ning, Ka­ris och Snap­per­tu­na lo­kalav­del­ning­ar.

I Raseborg finns nu­me­ra två lo­kalav­del­ning­ar in­om SLC Ny­land kvar, då Te­na­la och Bro­marf i sin tur, till­sam­mans med de lo­ka­la lant­man­na­gil­le­na, gick sam­man i Te­na­la-Bro­marf lands­bygds­för­e­ning i år.

SLC Raseborg har cir­ka 380 med­lem­mar. Till av­del­ning­en som även har 37 stödan­de med­lem­mar hör 182 jord- och skogs­bruks­lä­gen­he­ter med to­talt 6 700 ha åker och 10 600 ha skog.

SLC Raseborg är en ak­tiv för­e­ning. För­u­tom de or­di­na­rie mö­te­na ord­nar man dis­kus­sions­kväl­lar och med­lems­gym­pa en gång i må­na­den.

Som in­tres­se­be­va­ka­re och ex­per­ter är man med i fle­ra oli­ka pro­jekt, bland an­nat kring Ra­se­borgs å, Svar­tån och Ing­ar­ski­la å.

– Vi har ett väl­digt ak­tivt mil­jöom­bud, sä­ger Was­ström.

Tu­sen eu­ro ex­tra

Man har ock­så dri­vit ige­nom ett eget skylt­pro­jekt för att upp­märk­sam­ma den lo­ka­la rå­va­ru­pro­duk­tio­nen och del­ta­git i mat­mark­na­den.

– Vi sam­ar­be­tar myc­ket med and­ra, vi har till ex­em­pel ett ge­men­samt vår­mö­te med Te­na­la-Bro­marf lands­bygds­för­e­ning

Pla­ner­na för näs­ta år är än­nu öpp­na.

– Vi kom­mer att fort­sät­ta i sam­ma takt. Vi fick en mas­sa idéer un­der SLC:s kon­gress. Och se­dan mås­te vi hit­ta på nå­got med de 1 000 eu­ro vi fick i pris­peng­ar, sä­ger Jo­han­na Was­ström.

FO­TO: VN-ARKIV

GLAD. Jo­han­na Was­ström är sek­re­te­ra­re i SLC Raseborg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.