Ledare: All­var­ligt med bygg­fel i of­fent­li­ga hus.

Kva­li­tet och an­svars­fullt byg­gan­de går in­te all­tid hand i hand med lå­ga pri­ser. Det är av yt­ters­ta vikt att re­kom­men­da­tio­ner och la­gar följs.

Västra Nyland - - Västra Nyland - MA­RI­NA HOLM­BERG ma­ri­na.holm­[email protected]­me­dia.fi

Un­der lop­pet av någ­ra vec­kor nu i november har tre in­ner­tak ra­sat in i sko­lor. Lyck­ligt­vis har olyc­kor­na hänt vid så­da­na tid­punk­ter att ing­en män­ni­ska har be­fun­nit sig i bygg­na­der­na. Det förs­ta fal­let in­träf­fa­de i Åg­gel­by i Helsing­fors, det and­ra i Ve­ikko­la sko­la i Kyrkslätt och det se­nas­te fal­let i Har­jurin­teen kou­lu i Lo­vi­sa.

I samt­li­ga fall har or­sa­ker­na vi­sat sig va­ra bygg­fel. Det klass­rum i Ve­ikkola­sko­lan där ta­ket ra­sa­de in finns i en del som är byggd på 1980-ta­let. Den gam­la de­len av sko­lan ska ri­vas men var­je klass­rum un­der­söks nu och nöd­vän­di­ga re­pa­ra­tio­ner görs.

Sko­lan i Åg­gel­by var ny­re­no­ve­rad me­dan sko­lan i Lo­vi­sa ha­de re­no­ve­rats för fy­ra år se­dan.

Det kon­sta­te­ra­des snabbt att i samt­li­ga fall hand­la­de det om bygg­nads­tek­nis­ka fel. Olycks­ut­red­nings­cen­tra­len grans­kar in­te sko­lor­na och de tra­si­ga in­ner­ta­ken för man vet re­dan vil­ka fak­to­rer som lig­ger bakom. Det sä­ger le­dan­de ut­re­da­re Kai Va­lo­nen i en in­ter­vju till Yle.

Un­der 2000-ta­let har man ut­rett cir­ka tio lik­nan­de olyc­kor. Den van­li­gas­te or­sa­ken är att man fäst sto­ra in­ner­tak med spi­kar och in­te med skru­var. Spi­kar­na kla­rar in­te av att bä­ra vik­ten av tek­nisk ut­rust­ning och iso­le­ring.

En­ligt Va­lo­nen fun­ge­rar spik i in­ner­tak i små­hus men in­te i sto­ra bygg­na­der med sto­ra tak. Han är be­kym­rad över att det, trots in­for­ma­tion, fort­fa­ran­de byggs på det här sät­tet.

En an­nan or­sak som ock­så lyfts fram i dy­li­ka olyc­kor är att man in­te föl­jer den ursprungliga pla­nen ut­an gör änd­ring­ar och in­te tän­ker på kon­se­kven­ser­na.

Kra­ven på byg­gen och över­vak­ning­en har höjts un­der de se­nas­te åren. Va­lo­nen me­nar att la­gen och be­stäm­mel­ser­na i dag är så­da­na att det pla­ne­ras och byggs så att bygg­na­der­na är tryg­ga.

Me­ri­tu­u­len kou­lu i In­gå är ett sorg­ligt ex­em­pel på bygg­fusk. I slu­tet av 00-ta­let re­no­ve­ra­des sko­lan och någ­ra år se­na­re var man tvung­en att flyt­ta ut. Un­der­sök­ning­ar vi­sa­de att näs­tan 50 bygg­nads­tek­nis­ka fel ha­de gjorts un­der re­no­ve­ring­en.

För kom­mu­ner som drab­bas av byggslarv i of­fent­li­ga bygg­na­der be­ty­der det pro­blem, ar­bets­krä­van­de pro­ces­ser och kost­na­der. Om en sko­la in­te kan an­vän­das mås­te un­der­vis­ning­en ord­nas i and­ra ut­rym­men, skol­trans­por­ter sty­ras om och allt ska ske väl­digt snabbt. Sen mås­te det ut­re­das vad felet be­ror på. I bäs­ta fall, såsom till ex­em­pel i Lo­vi­sa, var bygg­bo­la­get Skans­ka snabbt med att med­ge att fel be­gåtts och tog an­sva­ret på sig. Men så går det in­te all­tid, det kan gå lång tid in­nan an­sva­ret har ut­retts och se­dan kan det än­nu be­stri­das.

Frå­gor som nu in­fin­ner sig är om det finns många tak i of­fent­li­ga bygg­na­der med sto­ra rum som mås­te grans­kas? Och hur kan man för­säk­ra sig om att dy­li­ka fel in­te sker på nytt?

Då kom­mu­nen väl­jer en en­t­re­pre­nör för en ny­bygg­nad el­ler re­no­ve­ring har det fö­re­gåtts av en upphandling. Pris och re­fe­ren­ser är van­li­ga krav som kom­mu­ner­na spe­ci­fi­ce­rar då upp­hand­ling­en ska gö­ras. Sen kan de ha oli­ka vikt då va­let träf­fas. Lågt pris och god kva­li­tet går in­te all­tid hand i hand.

För ett bygg­fö­re­tag mås­te ju ett rät­te­snö­re va­ra att allt går rätt till he­la vägen från pla­ne­ring till fär­digt hus. Men an­sva­ret slu­tar in­te där, hu­set ska va­ra i skick he­la sin livscy­kel för­ut­satt att det un­der­hålls på rätt sätt.

Än­då hän­der olyc­kor. Be­ror de på bris­tan­de över­vak­ning el­ler med­ve­tet slarv? Det ver­kar som om det finns be­hov av nog­gran­na­re över­vak­ning att be­fint­li­ga la­gar och re­kom­men­da­tio­ner följs.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.