Eke­näs i fo­kus i ny bok av Vidar Lin­dqvist

1 028 fo­to­gra­fi­er, rit­ning­ar och kar­tor på 472 si­dor och 2,6 ki­lo­gram tung. Man kom­mer in­te i från att det är im­po­ne­ran­de siff­ror när man ta­lar om Vidar Lin­dqvists nya fo­to­verk om Eke­näs.

Västra Nyland - - Västra Nyland - THOMAS SUNDSTRÖM thomas.sunds­[email protected]­me­dia.fi

Fo­to­graf Vidar Lin­dqvist är väl­känd, och där­till syn­ner­li­gen pro­duk­tiv när det gäl­ler böc­ker. Det se­nas­te alst­ret ut­kom på eget för­lag den här vec­kan med ti­teln Eke­näs.

– Här finns många helt uni­ka fo­to­gra­fi­er som nu för förs­ta gång­en når en stör­re publik, sä­ger Lin­dqvist.

Stom­men – cir­ka en tred­je­del av bil­der­na – är tag­na av Lin­dqvist som flyt­ta­de till Eke­näs 1976. I öv­rigt hand­lar det se­dan om fo­to­gra­fi­er som han sam­lat ihop, det älds­ta är över 150 år gam­malt.

– Att ja­ga gam­la Eke­näs­bil­der är en hob­by som jag bör­ja­de med för 40 år se­dan, men det är klart att det blir svå­ra­re att hit­ta nå­got ef­ter hand. Och det kos­tar en hel del, men det är kans­ke in­te så ovan­ligt när det gäl­ler fri­tids­in­tres­sen.

Fynd på nä­tet

Här på hem­ma­plan har Vidar Lin­dqvist myc­ket ef­fek­tivt fin­kam­mat ter­räng­en och det är me­ra säl­lan det dy­ker upp nya bil­der från nä­ra håll. I stäl­let är det främst nä­tauk­tio­ner som gäl­ler.

– Där kan man gö­ra fynd. Den vägen kom jag till ex­em­pel för drygt ett år se­dan över sex­ton ori­ginal­fo­to­gra­fi­er som nors­kan Ma­rie Hö­egh tog 1888–94. Det var myc­ket spän­nan­de att föl­ja med budgivningen, och den gång­en ha­de jag dess­utom tur, pri­set blev för­hål­lan­de­vis lågt.

Just Hö­eg­hs fo­to­gra­fi­er till­hör Lin­dqvists fa­vo­ri­ter i den nya boken. Hö­egh var en ban­bry­ta­re på många sätt, bland an­nat var hon den förs­ta fast bo­sat­ta yr­kes­fo­to­gra­fen i Eke­näs.

– An­nars var det gans­ka van­ligt att fo­to­gra­fer ba­ra stan­na­de på plat­sen för kor­ta pe­ri­o­der, men hon var här i sex år. Ha­de hon stan­nat läng­re än så här ha­de det för­mod­li­gen fun­nits myc­ket me­ra gam­la mil­jö- bil­der från Eke­näs, dem tyck­te hon om att ta.

Ett an­nat klassiskt namn i sam­man­hang­et är Väst­ra Ny­lands mång-

åri­ga fo­to­graf, Bror Brandt. Ock­så av hans fo­to­gra­fi­er finns det gott om och in­te säl­lan re­na ny­hets­bil­der – till de me­ra dra­ma­tis­ka hör bran­den i Fis­kars plast­fa­brik (nu­va­ran­de For­mis) 1966.

– Brandt var en myc­ket skick­lig fo­to­graf, sä­ger Vidar Lin­dqvist som 1976 ef­ter­träd­de Bror Brandt som VN-fo­to­graf.

På den pos­ten stan­na­de Lin­dqvist i fem­ton år och sat­te de­fi­ni­tivt sin prä­gel på VN. Som en pa­ren­tes kan dess­utom näm­nas att gam­la tag sit­ter i – förs­ta fo­to­graf på plats vid tra- ge­din i Skog­by för ett år se­dan var Lin­dqvist vil­ket ock­så märk­tes i VN:s spal­ter med en helt unik bild på det kros­sa­de ar­mé­for­do­net.

Just det fo­to­gra­fi­et finns in­te med i boken, men många and­ra. De sista togs i ok­to­ber i år och över huvud ta­get lev­de in­ne­hål­let fram till ab­so­lut sista de­ad­li­ne.

– Det är en li­ten svag­het jag har, jag vil­le ju ha med så myc­ket.

Allt fick än­då in­te rum. I själ­va ver­ket var det in­te ens nä­ra, vil­ket för­an­le­der ett löf­te re­dan nu.

– Ef­ter var­je bok jag gjort har jag all­tid sagt det här är den sista. Men nu är det in­te så, det kom­mer en fort­sätt­ning. Jag har så många opub­li­ce­ra­de fo­to­gra­fi­er att det in­te finns nå­got al­ter­na­tiv, sä­ger Vidar Lin­dqvist som un­der hel­gen fi­ra­de sin 70-års­dag.

FO­TO: VIDAR LIN­DQVIST

FO­TO: BROR BRANDT

KLAS­SI­KER. Sol­da­ter från Ny­lands bri­gad ol­je­fat un­dan bran­den på Fis­kars plast­fa­brik 1966.

UNIK. Nors­ka Ma­rie Hö­egh förevigade den långa last­bryg­gan upp till Ak­tie­bo­la­get Eke­näs Ång­kvarn och Fa­bri­ker i slu­tet av 1800-ta­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.