Sak­ta upp­åt

– Det var in­te lätt att få ihop, sä­ger stads­sty­rel­sens ord­fö­ran­de An­ders Walls om Ra­se­borgs bud­get­för­slag för 2019 där man räk­nar med ett över­skott på 1,35 mil­jo­ner eu­ro.

Västra Nyland - - Västra Nyland - KRISTOFFER NÖJD [email protected]­me­dia.fi

Bud­get­för­sla­get i Raseborg ut­går från ett över­skott på 1,35 mil­jo­ner eu­ro. Bland an­nat vän­tas skat­tein­täk­ter­na öka näs­ta år ef­ter årets över­ras­kan­de stört­dyk­ning. Man ta­lar om en stram bud­get men den in­ne­hål­ler in­ve­ste­ring­ar det oak­tat.

Stads­sty­rel­sens bud­get­för­slag som full­mäk­ti­ge ska mang­la den 10 de­cem­ber vi­sar ett över­skott på 1,35 mil­jo­ner eu­ro.

Sta­dens in­koms­ter be­räk­nas va­ra 58,2 mil­jo­ner eu­ro, det vill sä­ga klart hög­re än i bud­ge­ten för i år där in­koms­ter­na har upp­skat­tats till 55,9 mil­jo­ner. Det­ta be­ror främst på att de in­ter­na in­koms­ter­na har ökat tack va­re att man ut­veck­lat det in­ter­na hy­res­sy­ste­met så att det nu ock­så in­ne­fat­tar mark­om­rå­den.

I bud­get­för­sla­get för 2019 ökar per­so­nalut­gif­ter­na med cir­ka 1,3 mil­jo­ner in­te minst på grund av en lö­ne­för­höj­ning en­ligt kol­lek­tivav­ta­let.

Även kost­na­der­na för köp av tjäns­ter för­vän­tas öka, des­sa med cir­ka 2 mil­jo­ner eu­ro, från 92,5 mil­jo­ner till 94,5 mil­jo­ner.

”Nytt fe­no­men”

Skat­te­för­valt­ning­ens pro­gnos över kom­mu­ner­nas skat­tein­täk­ter mis­sa­de må­let grovt och var en stor or­sak till att Ra­se­borgs eko­no­mis­ka re­sul­tat för i år blir säm­re än vän­tat.

– Det är ett nytt fe­no­men. Man kun­de li­ta på skat­te­in­koms­ter­na ti­di­ga­re. Nu kan det va­ra sto­ra kast åt bå­da hål­len, sä­ger stads­sty­rel­sens ord­fö­ran­de An­ders Walls (SFP).

Pro­gno­sen för Ra­se­borgs del var 115,2 mil­jo­ner eu­ro men den verk­li­ga in­koms­ten ser ut att bli 112,9 mil­jo­ner, an­tag­li­gen än­nu läg­re. I bud­get­för­sla­get för 2019 räk­nar man med skat­te­in­koms­ter på 119 mil­jo­ner eu­ro.

– Vi hop­pas att det är re­a­lis­tiskt, sä­ger stads­kam­rer Thomas Karlsson.

Stat­san­de­lar­na be­räk­nas sjun­ka med cir­ka 0,5 mil­jo­ner eu­ro näs­ta år.

In­ve­ste­rar än­då

Raseborg kom­mer att in­ve­ste­ra 4,8 mil­jo­ner i bygg­na­der, bland an­nat i det nya dag­hem­met i Ka­ris och i Fo­kus­hu­set, samt 6,3 mil­jo­ner i in­fra­struk­tur. Där­till in­ve­ste­rar Ra­se­borgs Vat­ten för drygt 2 mil­jo­ner eu­ro.

– Vi ha­de yt­terst li­te in­ve­ste­ring­ar 2017. I år in­ve­ste­rar vi 11,8 mil­jo­ner eu­ro och näs­ta år 13,8 mil­jo­ner. Det lång­sik­ti­ga in­ve­ste­rings­pro­gram­met följs i sto­ra drag, sä­ger Karlsson.

Det­ta bi­drar till att lå­ne­stoc­ken som sjönk kraf­tigt i fjol vän­tas öka med 2,6 mil­jo­ner eu­ro så att den vid års­skif­tet 2019-2020 är 112 mil­jo­ner eu­ro.

En­ligt eko­no­mipla­nen för 2020 görs ett över­skott på 1,6 mil­jo­ner och 2021 ett över­skott på 3,5 mil­jo­ner eu­ro.

– År 2022 kans­ke vi kan ta­la om ett ku­mu­la­tivt över­skott, sä­ger Karlsson.

Karlsson ta­lar om ”en myc­ket stram bud­get ut­an stör­re för­änd­ring­ar i ser­vice­nä­tet”.

Men hur har man då lyc­kats kom­pen­se­ra för de mins­ka­de skat­tein­täk­ter­na och den dy­ra­re vår­den som ef­ter det tred­je kvar­ta­let ser ut att ge or­sa­ka sta­den ett un­der­skott på drygt 3 mil­jo­ner eu­ro?

En­ligt Walls fin­ner man bo­te­med­len bland an­nat i öka­de skat­te­in­koms­ter näs­ta år.

– Näs­ta år fort­sät­ter vi ock­så för­verk­li­ga re­sul­ta­tet från ti­di­ga­re för­da sam­ar­bets­för­hand­ling­ar. Vi ser gans­ka po­si­ti­va siff­ror för sys­sel­sätt­ning­en. Följ­der­na av SSAB:s stäng­ning syns kans­ke på sikt. Det är bra att det finns tid för de an­ställ­da att hit­ta nya jobb.

Karlsson sä­ger att man har dra­git ner på re­sul­tat­må­let.

– Och vi vet att de mins­ka­de skat­te­in­koms­ter­na var mer el­ler mind­re en en­gångs­fö­re­te­el­se.

– Tren­den är upp­åt­gå­en­de men kur­van kun­de va­ra bran­ta­re, sä­ger stads­di­rek­tör Rag­nar Lun­dqvist

som i bud­get­för­sla­get ef­ter­ly­ser ett mo­der­na­re tänk och för­ny­a­de pro­ces­ser i Raseborg.

FO­TO: KRISTOFFER NÖJD

I RÄTT RIKT­NING. Stads­sty­rel­sens ord­fö­ran­de An­ders Walls och stads­di­rek­tör Rag­nar Lun­dqvist presenterade bud­get­för­sla­get för näs­ta år.”Ac­cep­ta­belt”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.