Ca­si­no med på sälj­lis­ta i Han­gö

Västra Nyland - - Västra Nyland - HA­RALD GRÖNSTRAND

Ka­rak­te­ris­tis­ka hus som Fy­ra vin­dar­nas hus, Ca­si­no, re­stau­rang finns med på tek­nis­ka nämn­dens lis­ta över fas­tig­he­ter som Han­gö kun­de säl­ja. Nu ska stads­sty­rel­sen be­hand­la ären­det.

Lis­tan med fas­tig­he­ter som Han­gö stad vill säl­ja kan växa. Bland an­nat fö­reslås Sil­ver­sands cam­ping­om­rå­de och folk­par­ken i Han­gö­by säl­jas, men man gör ock­så ett nytt för­sök med Ca­si­no och De fy­ra vin­dar­nas hus.

Tek­nis­ka nämn­den i Han­gö fö­re­slår att nya ob­jekt läggs till lis­tan över fas­tig­he­ter som Han­gö stad ska säl­ja. Till des­sa hör folk­par­ken i Han­gö­by, Cam­ping­om­rå­det vid Sil­ver­sand, fisk­för­äd­lings­hal­len vid Te­gel­bruks­vä­gen och port­bygg­na­den, yr­kes­sko­lan samt brand­sta­tio­nen vid Ko­ver­har.

– Vi ska ock­så se vad vi gör med Mo­t­or­ga­tan 5, men den fas­tig­he­ten be­hand­lar vi se­na­re, sä­ger Bengt Lind­holm, chef för in­tern ser­vice.

För­u­tom de här fas­tig­he­ter­na fö­re­slår nämn­den ock­så säl­ja Ljung­bo, Ca­si­no samt iskäl­la­ren bred­vid, re­stau­rang Park och De fy­ra vin­dar­nas hus. De här bygg­na­der­na har man ock­så ti­di­ga­re fö­re­sla­git att sta­den ska säl­ja, men av oli­ka or­sa­ker har de in­te kom­mit med på lis­tan.

– För Ca­si­no, iskäl­la­ren och Park har pla­ne­rings­ske­det för om­rå­det änd­rat, så nu gör vi ett nytt för­sök med fas­tig­he­ter­na, sä­ger Lind­holm.

Han po­äng­te­rar än­då att det än så länge ba­ra är ett för­slag som tek­nis­ka nämn­den för fram. Ef­ter det ska stads­sty­rel­sen be­hand­la ären­det, och ef­ter det be­slu­tar full­mäk­ti­ge om ifall fas­tig­he­ter­na ska säl­jas.

På lis­tan med fas­tig­he­ter som sta­den äger finns ock­så Gam­la Ljung­bo, trä­bygg­na­den bakom Ljung­bo. Ti­di­ga­re har man be­stämt att bygg­na­den ska ri­vas, men nu fö­reslås att bygg­na­den än­då ska säl­jas.

– Vi har en in­tres­sent som möj­ligt­vis vill kö­pa, sä­ger Lind­holm.

På lis­tan över fas­tig­he­ter Han­gö stad vill säl­ja finns se­dan ti­di­ga­re War­rant-ma­ga­si­net, en gårds­bygg­nad på Skol­ga­tan, Es­pla­na­den 107, Nykärrs­ga­tan 22, Täktom sko­la och Lapp­vik sko­la.

NYTT FÖR­SÖK.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.