Dam­men brast, nu finns boken

Att som­na al­ko­holpå­ver­kad bred­vid nå­gon du li­tar på el­ler rentav äls­kar tycks va­ra bland det risk­fyll­das­te en kvin­na kan gö­ra. Ba­ra att so­va kan va­ra far­ligt.

Västra Nyland - - Västra Nyland - FREJA RUDELS kul­[email protected]­ny­land.fi

Ett ur­val på 200 vitt­nes­mål om sex­u­el­la tra­kas­se­ri­er i Svensk­fin­land har pub­li­ce­rats i bok­form. ”Den är bå­de vik­tig och väl­taj­mad”, skri­ver Väst­ra Ny­lands re­cen­sent.

Ti­tel: Dam­men bris­ter. #me­too. Initiativtagare och re­dak­tö­rer: Jen­na Em­tö, Ida Kron­holm, Nina Ny­man, Yl­va Pe­re­ra och Vil­hel­mi­na Öhman. För­la­get 2018, 300 si­dor. Vitt­nesmå­len i boken Dam­men bris­ter är en på­min­nel­se om vad #me­too egent­li­gen hand­la­de om. Den är bå­de vik­tig och väl­taj­mad. Det känns som om den kon­struk­ti­va stäm­ning som råd­de ef­ter att #me­too-vå­gen svep­te över värl­den och fick dam­men att bris­ta även i Svensk­fin­land har mat­tats av. De­bat­ten har hun­nit grö­pa sig en­kel­spå­ri­ga få­ror. Med me­di­ers be­näg­na hjälp har vi kun­nat in­vag­gas i tron att vi har att gö­ra med ett pro­blem som pri­märt rör Svens­ka aka­de­mi­en, film­bran­schen och and­ra ex­klu­si­va sfä­rer. Vi har fått age­ra åskå­da­re till en­skil­da över­ex­po­ne­ra­de dra­mer där vi hän­vi­sats till en par­kett som snabbt klu­vits i ett ka­ri­ke­rat död­lä­ge mel­lan en för­pro­gram­me­rad lynch­mobb och ett re­ak­tivt för­svar av tyst­nads­kul­tur. Då #me­too för­vand­lats till spott­kopp av mi­so­gy­na mans­rö­rel­ser som väd­rar mor­gon­luft har det hänt att jag fått lust att kry­pa till­ba­ka ner i dam­men.

Men det finns in­te och fanns ald­rig nå­gon trygg damm att plas­ka i. Det gör Dam­men bris­ter syn­ner­li­gen klart. Boken är en do­ku­men­ta­tion av processen kring det fin­lands­svens­ka upp­ro­pet mot sex­u­el­la tra­kas­se­ri­er som sam­la­de 6 111 un­der­skrif­ter och 950 vitt­nes­mål. Kär­nan är ett ur­val av des­sa berättelser. De ges en vär­dig och mångsidigt an­vänd­bar in­ram­ning. Boken av­run­das med in­for­ma­tion om hur en rätts­pro­cess går till och hur man gör en po­li­san­mä­lan samt kon­takt­upp­gif­ter till hjäl­pan­de in­stan­ser. Be­skriv­ning­en av ar­be­tet med upp­ro­pet och boken ger in­te en­dast vitt­nesmå­len ett sam­man­hang ut­an fun­ge­rar ock­så som ett in­spi­re­ran­de och be­myn­di­gan­de ex­em­pel på po­li­tisk gräs­rots­ak­ti­vism.

Bry­ter tyst­na­den

Bakom ini­ti­a­ti­vet står en grupp fri­vil­li­ga ur tid­skrif­ten Ast­ras sty­rel­se: Jen­na Em­tö, Ida Kron­holm, Nina Ny­man, Yl­va Pe­re­ra och Vil­hel­mi­na Öhman. De­ras in­bör­des re­flek­tio­ner del­ges ge­nom den chatt de star­ta­de en vec­ka in­nan upp­ro­pet. Chat­ten be­ly­ser det po­li­tis­ka syf­tet: vil­jan att gö­ra upp med den fin­lands­svens­ka tyst­nads­kul­tu­ren och syn­lig­gö- ra det struk­tu­rel­la pro­blem sex­u­el­la tra­kas­se­ri­er och över­grepp ut­gör även här. Den vi­sar ock­så den bre­da so­li­da­ri­tets­hand­ling som upp­ro­pet ut­gjor­de. Här syns ad­mi­nist­ra­törs­grup­pens hu­vud­bry kring allt från hur man ma­nö­vre­rar en Fa­ce­book­grupp med 20 000 med­lem­mar och of­fent­lig­gör ett upp­rop, till hur man tar till sig och för­val­tar vitt­nes­börd från hund­ra­tals flic­kor och kvin­nor. Här skym­tar den spon­ta­na om­sorg som präg­la­de Fa­ce­book-grup­pen där käns­lan av ett ge­men­samt tryggt rum upp­stod på noll­tid – li­ka vär­de­fullt som sår­bart.

Av sä­ker­hets­skäl har den här di­men­sio­nen tvät­tats bort från samt­li­ga 950 vitt­nes­mål som pub­li­ce­rats of­fent­ligt på Ast­ras hem­si­da och från det ur­val på 200 som åter­ges i boken. För den som var med ly­ser de an­sik­ten des­sa berättelser gavs och all en­ga­ge­rad och stöt­tan­de re­spons med sin från­va­ro. Sam­ti­digt fram­trä­der an­nat desto tyd­li­ga­re: mäng­den vitt­nes­mål, de åter­kom­man­de mönst­ren, av­tryck på av­tryck av en asym­met­risk köns­mak­t­ord­ning ris­ta­de i kvin­nors krop­par. Van­li­ga kvin­nors, flic­kors, pen­sio­nä­rers, dött­rars, syst­rars krop­par.

Van­fö­re­ställ­ning om sex

Om nå­gon lev­de i vill­fa­rel­sen att Svensk­fin­land var vac­ci­ne­rat mot dy­li­ka pro­blem gerDam­men bris­ter skäl att tän­ka om. Som ex­em­pel be­grän­sar sig styr­kan och re­le­van­sen i det­ta upp­rop dock in­te till Svensk­fin­land och boken bor­de där­för nå läng­re än så. Till skill­nad från de branschvi­sa upp­ro­pen de­mon­stre­rar Dam­men bris­ter hur tra­kas­se­ri­er ge­nom­sy­rar al­la sam­häl­lets skikt och sfä­rer, hur de be­rör var och en av oss öve­rallt.

”Jag ha­ta­de det men trod­de att det är pri­set jag mås­te be­ta­la för att få ha en pojk­vän”, skri­ver en flicka om sitt förs­ta för­hål­lan­de där hon var fjor­ton, pojk­vän­nen ar­ton och fri­he­ter­na han tog sig hår­re­san­de. Att det är kost­samt att va­ra kvin­na vi­sar vitt­nes­mål ef­ter vitt­nes­mål. Fort­fa­ran­de ver­kar en fö­re­ställ­ning om sex som man­nens rät­tig­het och kvin­nans skyl­dig­het fro­das. Kun­skap om att sex är nå­got öm­se­si­digt, ett mö­te, ett SAM­lag och att grän­ser ska re­spek­te­ras bor­de tu­tas ut varen­da dag i varen­da sko­la.

Sex­u­a­li­se­ring­en av kvin­nor i ord och i hand­ling, i tid och otid, smått och stort är som re­dak­tö­rer­na ut­tryc­ker det ett struk­tu­rellt folk­häl­so­pro­blem. Dam­men bris­ter de­mon­stre­rar så­väl vid­den i som verk­ning­ar­na av en de­struk­tiv struk­tur i vil­ken vi al­la är del­ak­ti­ga och där vi al­la följakt­li­gen kan ar­be­ta för en för­änd­ring. För det ar­be­tet ger den­na bok oum­bär­ligt stoff.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.