Sju gyl­le­ne reg­ler för be­sök på kyr­ko­går­den

Västra Nyland - - Västra Nyland -

Re­spek­te­ra de av­lid­na och de an­hö­ri­ga ge­nom lugnt och sak­ligt be­te­en­de.

Håll hun­den kopp­lad och se till att den in­te kis­sar el­ler baj­sar på gra­var el­ler grav­ste­nar.

Gå el­ler cyk­la in­te över gra­var­na.

Ut­rät­ta di­na be­hov på to­a­let­ten, in­te på be­grav­nings­plat­sen.

Det du vill läg­ga på den grav du be­sö­ker ska du ta med dig. Blom­mor, va­ser, kran­sar, ljus, lyk­tor och pryd­nads­före­mål på be­grav­nings­plat­sen är in­te all­män egen­dom ut­an till­hör dem som har hand om gra­ven.

Sor­te­ra rätt: kran­sar och blomupp­sätt­ning­ar kan in­te läg­gas i kom­posten, de in­ne­hål­ler bå­de plast och me­tall. Släng dem i blandav­fall om du in­te vill ta bort all plast och me­tall. Be­hål­lar­na för ljus är blandav­fall obe­ro­en­de av om de är av plast el­ler glas. Ba­ra livs­me­dels­glas kan åter­an­vän­das i glasin­sam­ling. Me­tal­loc­ket på lju­sen kan dä­re­mot läg­gas i me­tal­lin­sam­ling­en.

Läm­na bi­len på par­ke­rings­plat­sen. Ba­ra de som har svårt att gå har rätt att åka in på be­grav­nings­plat­sen med bil.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.