Virk­by i topp i hös­tens stu­dent­skriv­ning­ar

Västra Nyland - - Västra Nyland - JO­HAN­NA LEMSTRÖM

Virk­by gym­na­si­um i Lo­jo pla­ce­rar sig på en fjär­de plats i en jäm­fö­rel­se av re­sul­ta­ten i hös­tens stu­dent­skriv­ning­ar.

I hös­tens stu­dent­skriv­ning­ar kom Ku­nin­kaan­ti­en lu­kio i Es­bo upp till det högs­ta me­del­ta­let i lan­det. Es­bo­gym­na­si­ets me­del­tal var 5,82. På fjär­de plats på lis­tan med de tio bäs­ta re­sul­ta­ten hit­tas Virk­by gym­na­si­um i Lo­jo med me­del­ta­let 5,6.

Me­del­ta­let räk­nas ut ut­i­från det högs­ta god­kän­da vits­or­det lau­da­tur och det lägs­ta god­kän­da ap­pro­ba­tur. Lau­da­tur ger sju po­äng, ap­pro­ba­tur två.

– Vårt re­sul­tat vi­sar att det att man är ett li­tet gym­na­si­um på lands­byg­den in­te är nå­got hin­der för stu­de­ran­de­na att kla­ra sig bra, sä­ger Virk­by gym­na­si­ums pro­rek­tor, stu­di­e­hand­le­da­re Jan Lu­up­pa­la.

Lu­up­pa­la kon­sta­te­rar att lä­rar­na år ef­ter år gör sam­ma go­da jobb.

– Att det i år blev ett så här bra re­sul­tat be­ror på den här grup­pen av stu­de­ran­de. De har ett bra driv och in­spi­re­rar varand­ra att job­ba bra. Det är de­ras eget en­ga­ge­mang som gör att man får ett så här fint re­sul­tat, sä­ger han.

Han bru­kar för­hål­la sig kritisk till jäm­fö­rel­ser men är för­stås stolt.

– Vi är gla­da och stol­ta över re­sul­ta­tet och nöj­da med vå­ra stu­de­ran­de.

Årets ab­i­tu­ri­en­ter i Virk­by gym­na­si­um är 28 till an­ta­let och det skrevs 61 ob­li­ga­to­ris­ka prov vid sko­lan.

Virk­by gym­na­si­ums an­tag­nings­gräns är 7,0 i me­del­tal, me­dan de tre gym­na­si­er som låg fö­re på re­sul­tat­lis­tan har an­tag­nings­grän­ser på 8,92, 8,83–9,42 samt 9,33.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.