P-plat­sen far­lig för bi­lis­ter­na

Västra Nyland - - Västra Nyland - SPT

Upp till 44 pro­cent av al­la tra­fi­ko­lyc­kor in­träf­far på par­ke­rings­plat­ser, upp­ger In­sti­tu­tet för olycks­in­for­ma­tion (OTI) i ett pressmeddelande.

De van­li­gas­te olyc­kor­na är ska­dor som in­träf­far då man bac­kar den eg­na bi­len på en par­ke­rings­plats. Cir­ka en tred­je­del av al­la re­gi­stre­ra­de bilska­dor hör till den­na ka­te­go­ri.

– På vin­tern lö­nar det sig att av­lägs­na snön ock­så från bi­lens ra­dar­ut­rust­ning el­ler ka­me­ror, sä­ger tra­fik­sä­ker­hets­chef Esa Räty på In­sti­tu­tet för olycks­in­for­ma­tion i press­med­de­lan­det.

En­ligt OTI re­gi­stre­ra­des sam­man­lagt knappt 42 000 tra­fi­ko­lyc­kor som ha­de in­träf­fat på par­ke­rings­plat­ser i fjol.

Väd­ret har en stor in­ver­kan på det to­ta­la an­ta­let tra­fi­ko­lyc­kor. De fles­ta olyc­kor in­träf­far i samband med snöy­ra och halt väg­lag. I fjol in­träf­fa­de i ge­nom­snitt 260 tra­fi­ko­lyc­kor per dag, upp­ger OTI.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.